Reglementen

Reglementen

Beroepsprofiel

Het NVPA beschikt over een beroepsprofiel waarin tevens richtlijnen zijn opgenomen ten aanzien van praktijkruimte, praktijkvoering, visitatie (intercollegiale toetsing), privacyreglement en relevante wetgeving.

Beroepscode

De NVPA-beroepscode omvat de ethische regels voor het beroepshandelen van alle therapeuten die bij het NVPA zijn aangesloten. Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent, dat de therapeut de waardigheid van de cliënt respecteert bij alle activiteiten die binnen zijn/haar beroepsuitoefening vallen. De therapeut heeft respect voor het recht van de cliënt op een eigen levensovertuiging en/of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze.

Klachtrecht

Sinds 1 januari 2017 is een nieuwe klachtwet (WKKgz) geldig. De oude NVPA-klachtenregeling is per 01-01-2017 vervallen. Ook de uitvoerende klachtencommissie is per die datum opgeheven. Op het intranet van de NVPA-website kunt u meer informatie vinden over het nieuwe klachtrecht.

Alle therapeuten moeten aangesloten zijn bij een geschillenorganisatie, bijvoorbeeld de SCAG (zie: https://www.scag.nl/). Aansluiten kan alleen als voldaan wordt aan basiseisen. U kunt deze vinden op de website van de SCAG. Met ingang van 1 januari 2020 kunt u als lid van het NVPA gebruik maken van een collectiviteitsregeling om u aan te sluiten bij de SCAG.
Het is toegestaan om u aan te sluiten bij een andere geschillenorganisatie, mits deze goedgekeurd is door het ministerie van VWS. Controleer dat goed.
Belangrijk is ook dat u beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), die WKKgz-proof is. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

  1. Het NVPA heeft een collectieve regeling bij Reaal Verzekeringen waar u als lid gebruik van kunt maken. Zie www.dba-advies.nl/nvpa voor meer informatie of bel naar 0342-404186 (vraag naar Rutger Wekking).
  2. Het NVPA heeft een interessant aanbod van Balens verzekeringen Ltd. uit Amsterdam. Zie www.balens.nl voor meer informatie of bel gratis naar 0800-022 0932.
  3. U bent vrij om een andere keuze te maken.

Koepelorganisatie RBCZ (via het lidmaatschap RBCZ bent u geregistreerd bij de TCZ))

Het NVPA is lid van de koepelorganisatie stichting RBCZ (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Deze stichting is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau certificeert en registreert. Aangesloten therapeuten mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in de stichting TCZ (Tuchtrecht voor de Complementaire Gezondheidszorg). Voor ECP-houders geldt dat het tuchtrecht niet door de stichting TCZ maar door de NAP wordt uitgevoerd.