Veelgestelde vragen

Voor zorgverleners

Toelating tot het NVPA

 • Hoe word ik lid?

  Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap

  Basiseisen:

  • U beschikt over een passende en succesvol afgeronde HBO-opleiding of universitaire opleiding (NVAO-geaccrediteerd) die op de NVPA-basislijst staat. WO-opleidingen van 1989 of daarvoor zijn akkoord.
   De HBO-opleiding moet zijn afgerond met een diploma van in of na 1989.
  • U beschikt over een drie- of vierjarige succesvol afgeronde therapeutische vervolgopleiding die geaccrediteerd is door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie.
  • U vindt hier de lijst met goedgekeurde vervolg-opleidingen. Let op: voor buitenlandse opleidingen is een NUFFIC-verklaring nodig. (Klik op de link)
  • Een bachelor social work, sociaal-pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk, WO psychologie, toegepaste psychologie, pastoraal werk, WO Orthopedagogiek, WO humanistiek (alleen de richting geestelijke verzorging), creatieve therapie, kunstzinnige therapie of WO Theologie + certificaat Klinisch Pastorale Vorming komen in aanmerking voor een tweejarige vervolgopleiding. Voor alle andere opleidingen geldt een driejarige vervolgopleiding.
  • Maatwerkroute:
   Indien u niet aan de bovengestelde criteria voldoet, maar u van mening bent dat u wel binnen het NVPA-profiel past of u wilt advies op welke wijze u wel kan voldoen aan de toelatingscriteria, dan kunt u de maatwerkroute volgen.

   Let op, ook bij de maatwerkroute moet u beschikken over een afgeronde NVAO geaccrediteerde basisopleiding op minimaal HBO Bachelor niveau.”

   Er zijn een aantal documenten beschikbaar om een maatwerkverzoek in te kunnen dienen. Lees deze s.v.p. zorgvuldig door.

   Aan de maatwerkroute zijn kosten verbonden, nl. € 100 (excl. 21%BTW). Na ontvangst van uw betaling gaat de procedure van start. Binnen 6 weken ontvangt u uitsluitsel over het maatwerkverzoek.
   Dit kan bestaan uit een goedkeuring (B-lidmaatschap), een afkeuring, of een te bewandelen traject om alsnog voor een lidmaatschap in aanmerking te komen met daaraan gekoppeld een A- of B-lidmaatschap.
   Stuur de formulieren per mail naar: maatwerk@nvpa.org

   Documenten: 1) Flowchart maatwerkroute 2) Maatwerk aanvraagformulier 3) Opbouw maatwerkdossier 4) Toetsingsformulier
   5) Voorschriften praktijk

  Aanvullende eisen:

  • (Aantoonbaar) twee jaar ervaring als therapeut (zelfstandig of in loondienst) hebben opgedaan.
  • U werkt als therapeut zelfstandig met cliënten en hebt een caseload.
  • Supervisie en leertherapie: Het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in de opleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm voor de leertherapie is een range van 5-10 sessies. Voor de supervisie geldt de norm van minimaal 10 sessies supervisie.

  Als u aan bovenstaande aanvullende eisen voldoet, komt u in aanmerking voor het reguliere lidmaatschap (B-lidmaatschap).
  Als u nog niet aan één of meerdere aanvullende eisen voldoet, kunt u worden toegelaten als aspirant-lid (A-lidmaatschap). Er worden in dat geval aanvullende toelatingseisen gesteld. U hebt vervolgens twee jaar de tijd om hieraan te voldoen. Wanneer u aan de aanvullende toelatingseisen voldoet, wordt het A-lidmaatschap omgezet naar het B-lidmaatschap.

  Tenslotte wordt van alle leden een geldige VOG-verklaring gevraagd. U ontvangt van ons na het ingaan van het lidmaatschap per e-mail een link om deze aan te vragen. Het is dus niet nodig om vooraf zelf een VOG aan te vragen.

  Ook is het hebben van een e-mailadres nodig om leden te kunnen voorzien van informatie over de vereniging en snel te kunnen informeren over andere zaken die voor hen van belang zijn.

  Zie verder: https://nvpa.org/content/toelatingsprocedure

 • Wat zijn de voordelen van het NVPA-lidmaatschap
  • Kwaliteit: laat zien dat u staat voor kwaliteit en dat cliënten dat van u mogen verwachten
  • Ondersteuning bij praktijkvoering
  • Lidmaatschap geeft bij veel verzekeraars recht op vergoeding van de behandeling voor de cliënt
  • Collectieve aansluiting bij geschillencommissie SCAG; regeling tuchtrecht via RBCZ/TCZ
  • Abonnement op Psychosociaal Digitaal, een uitwisselingsplatform voor psychosociaal therapeuten (2 uitgaven per jaar)
  • Vakgroepen: U kunt lid zijn van 3 vakgroepen, daarnaast kunt u activiteiten van alle vakgroepen bijwonen
  • Studiedagen met workshops en lezingen
  • Uitwisseling met collega-therapeuten: netwerken en kennis delen
  • Informatie vanuit RBCZ en NVPA over actuele ontwikkelingen, wettelijke verplichtingen en zorgverzekeraars

Goedgekeurde accreditatie-organisaties en opleiders

 • Goedgekeurde accreditatie-organisaties en opleiders

  Inzake de scholingsverplichting:

  Het NVPA hanteert een lijst met door het NVPA goedgekeurde accreditatie instellingen: NVAO, SPHBO; CPION; FONG; NRTO, SNRO; NIP; NVO, SKJ, RINO; PKN; NVRG; SKB, NVAGT, FGzPt, NAP, Registerplein, SKGV, SRVB (FVB-orgaan), EAP, VEN (Vereniging EMDR Nederland),VGCT, VVH (haptonomische scholingen), erkende EAPTI/ECP en EABP opleidingen zijn akkoord en tellen mee in het kader van de scholingsverplichting.


  Bijgewerkt tot en met: 01-11-2022

Procedure voor uitschrijving

 • Procedure voor uitschrijving

  Procedure voor uitschrijving

  De uitschrijving als lid is statutair geregeld. Dit kun je lezen in artikel 13 van de huidige statuten:

  Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk en aangetekend worden gedaan aan de vereniging vóór één november van het lopende verenigingsjaar, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is tot het einde van dat verenigingsjaar.

  Na de ALV in april 2021 worden de statuten aangepast. Hierin zal dan ook worden opgenomen dat het opzeggen van het lidmaatschap ook per mail kan worden opgezegd in plaats van schriftelijke en aangetekend.

  In 2018 is door de Algemene Ledenvergadering besloten om de opzeggingsdatum te verschuiven naar 1 december van het lopende jaar. De opzegging gaat dan in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Procedure voor herinschrijving

 • Procedure voor herinschrijving

  Spijtoptantenregeling (herinschrijving)

  Het komt voor dat leden na hun opzegging spijt krijgen en opnieuw lid willen worden. De onderstaande regeling is dan van toepassing:
  Leden die hun lidmaatschap opzeggen en binnen een jaar spijt krijgen van hun keuze, mogen gewoon opnieuw lid worden. Zij hoeven niet te voldoen aan de vigerende toelatingsvoorwaarden die gesteld worden aan het lidmaatschap, met uitzondering van de basisopleiding. Deze moet wel voldoen aan de dan geldende NVPA-toelatingscriteria.
  Dat laatste heeft te maken met het opnieuw kunnen registreren van de spijtoptant bij de RBCZ omdat ze moeten voldoen aan de HBO-basisopleidingseis.

  Voor oud-leden die pas na meer dan een jaar opnieuw lid willen worden gelden de dan vigerende toelatingscriteria en toelatingsprocedure.

Spijtoptantenregeling 01-2021

 • Spijtoptantenregeling 01-2021

  Spijtoptantenregeling (herinschrijving)

  Het komt voor dat leden na hun opzegging spijt krijgen en opnieuw lid willen worden. De onderstaande regeling is dan van toepassing:
  Leden die hun lidmaatschap opzeggen en binnen een jaar spijt krijgen van hun keuze, mogen gewoon opnieuw lid worden. Zij hoeven niet te voldoen aan de vigerende toelatingsvoorwaarden die gesteld worden aan het lidmaatschap, met uitzondering van de basisopleiding. Deze moet wel voldoen aan de dan geldende NVPA-toelatingscriteria.
  Dat laatste heeft te maken met het opnieuw kunnen registreren van de spijtoptant bij de RBCZ omdat ze moeten voldoen aan de HBO-basisopleidingseis.

  Voor oud-leden die pas na meer dan een jaar opnieuw lid willen worden gelden de dan vigerende toelatingscriteria en toelatingsprocedure.

SCAG

 • Wat kost een collectieve aansluiting bij de SCAG?

  De kosten van collectieve aansluiting bij de SCAG t/m 31-12-2021 bedragen € 32,50 exclusief BTW.
  Dat is € 10,- goedkoper dan een individuele aansluiting (als lid van een beroepsvereniging).

  Meer informatie over de kosten vindt u op de website van de SCAG.

Wat is een NVAO-accreditatie?

 • Wat is een NVAO-accreditatie?

  Nederland

  In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gesprekken gevoerd met de NVAO, Inspectie, instellingen, studenten en andere stakeholders over de ontwikkeling van het accreditatiestelsel. Een stuurgroep waarin tevens de NVAO zitting had, heeft een advies ontwikkeld voor het optimaliseren van het huidige stelsel. Het advies van de stuurgroep is verwerkt in de in juli 2015 verschenen Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs van de minister.

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 7 oktober 2016 het nieuwe Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 als ontwerpkader ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd ('voorhangprocedure').

  NVAO-databank beoordeelde opleidingen
  Overzichtlijsten bijzondere kwaliteitsbeoordelingen Nederland

  Bron: Website NVAO: www.nvao.nl

Koepels (RBCZ - NAP)

 • Wat is de RBCZ?

  De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen hun diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. De registratie is nodig om bij o.a. de zorgverzekeraar VGZ in aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen voor de cliënten. Op de website van RBCZ kunt u uiteraard de nodige informatie vinden.
  (Bron: website RBCZ)

 • Hoe kan ik mij aansluiten bij de RBCZ?

  Therapeuten kunnen zich alleen aanmelden via een beroepsorganisatie waarmee de RBCZ/TCZ een overeenkomst heeft. Individuele therapeuten kunnen niet opgenomen worden in het register.

  Na opname in het NVPA-register ontvangt u een inschrijvingsformulier voor registratie bij de RBCZ. U wordt gevraagd het inschrijvingsformulier in te vullen en aan het secretariaat te retourneren. Het secretariaat meldt u vervolgens aan bij de RBCZ.

VOG verklaring

 • Wat is een VOG-verklaring?

  VOG = Verklaring omtrent Gedrag (Een bewijs van goed gedrag)

  Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt of uw gedrag bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is een VOG verplicht. Ook aan personeel dat omgaat met vertrouwelijke gegevens, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG.

  Bron: ministerie van justitie

 • Hoe lang is een VOG-verklaring geldig?

  1. Lidmaatschap koepel RBCZ:
  De 'geldigheidsperiode' van de VOG NP verklaring is door de (koepel) RBCZ vastgesteld op maximaal 5 jaar.
  De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden bij het moment van aanvraag van het RBCZ-lidmaatschap.

  2. Lidmaatschap koepel NAP:
  ECP-houders (aangesloten bij de NAP) die beschikken over een verklaring mogen deze, indien deze niet ouder is dan 5 jaar, gebruiken. U kunt hiervan een goede kopie aan ons toesturen.