Toelatingsprocedure

Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap

AVG-notitie:
Alle gegevens die wij vragen, verzamelen en bewaren staan in het teken van het lid worden en lid zijn van onze beroepsverening.
Alle leden geven toestemming om hun gegevens digitaal te gebruiken t.b.v. de koepelorganisatie (het RBCZ) en zorgverzekeraars.

 

 • Basiseisen:

 • U moet beschikken over een passende en succesvol afgeronde Hbo-opleiding of universitaire opleiding (NVAO-geaccrediteerd) die op de NVPA-basislijst staat  (klik op de link). De HBO-opleiding moet zijn afgerond met een diploma van na 1989. 
 • Een drie- of vierjarige succesvol afgeronde therapeutische vervolgopleiding die geaccrediteerd moet zijn door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie.   
 • Lijst met goedgekeurde vervolg-opleidingen (Klik op de link).

 • Een bachelor social work, sociaal-pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk, WO psychologie, toegepaste psychologie, pastoraal werk, WO Orthopedagogiek, WO humanistiek (alleen de richting geestelijke verzorging), creatieve therapie, kunstzinnige therapie of WO Theologie + certificaat Klinisch Pastorale Vorming komen in aanmerking voor een tweejarige vervolgopleiding. Voor alle andere opleidingen geldt een driejarige vervolgopleiding.

 • Indien u niet voldoet aan bovenstaande opleidingscriteria, maar u van mening bent dat u wel binnen het NVPA opleidingsprofiel past, dan ontvangen we graag per e-mail een volledig CV met daarop de vermelding van alle opleidingen (naam van de opleiding/ duur/ accreditatie of andere erkenning).
  Dit ‘maatwerkverzoek’ kunt u aan het secretariaat toesturen. U ontvangt zo snel  mogelijk een reactie of uw verzoek wordt aangenomen.
 • Aanvullende eisen:

 • (Aantoonbaar) twee jaar ervaring als therapeut (zelfstandig of loondienst) hebben opgedaan.
  Wanneer er geen aantoonbare praktijkervaring is kunt u toegelaten worden tot het aspirant-lidmaatschap (A-lid). 
 • U werkt als therapeut zelfstandig met cliënten en hebt een caseload.
 • Supervisie en leertherapie: Het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in de opleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm voor de leertherapie is een range van 5-10 sessies. Voor de supervisie geldt de norm van minimaal 10 sessies supervisie.
  Voor een aspirant-lid kunnen beide onderdelen als een aanvullende eis worden opgelegd.
 • E-mailadres: Het hebben van een e-mailadres is verplicht in verband met de verzending van digitale informatie.    
 • Geldige VOG-verklaring.

 

Voor nog meer informatie over het lid worden kun je de Algemene NVPA-Informatiebrochure lezen.
Deze is momenteel in bewerking naar de versie 2019.

De NVPA-beroepscode is een ethische code waarin de omgang met cliënten verwoord wordt. Een belangrijk raamwerk voor de therapeut. Klik op de link: beroepscode.pdf


STUDENTLIDMAATSCHAP

Het doel van een studentenlidmaatschap is om studenten kennis te laten maken met het NVPA en in de gelegenheid te stellen om zich verder te professionaliseren

 • Een student kan na het starten van de opleiding zich aanmelden voor het studentenlidmaatschap (na toezending van het inschrijvingsbewijs van de opleiding)
 • De kosten voor het studentenlidmaatschap zijn € 25,- per persoon per jaar
 • Studentleden kunnen met 25% korting deelnemen aan studiedagen van het NVPA (m.u.v. de aan de ALV gekoppelde studie-ochtend).
 • Studentleden kunnen zich ook aansluiten bij een vakgroep en deelnemen aan de activiteiten
 • Een RBCZ-lidmaatschap is niet nodig
 • Een studentlid komt niet in aanmerking voor vergoedingen van zorgverzekeraars
 • Zonder de reguliere toelatingsprocedure te doorlopen kan een studentlid bij het NVPA worden ingeschreven als studentlid
 • Aansluiting bij een geschillenorganisatie: Studentlid bespreekt dit met de opleiding
  (WKKgz-bepaling: aansluiting verplicht bij het werken met cliënten!)
 • BAV-verplichting: Studentlid bespreekt dit in samenspraak met de opleiding
 • Stopzetten studentenlidmaatschap:
  - Na afronding van de opleiding
  - Na voortijdig stoppen met de opleiding
 • Informeer bij het secreatriaat of je opleding al in aanmerking komt voor het studentenlidmaatschap
 • Na afronding van je opleiding en wanneer je daarna voldoet aan de NVPA-toelatingscriteria kun je zonder inschrijvingskosten ingeschreven worden in het register van het NVPA.

Aanmelden als studentlid (klik op de link)
 

Dag voor nieuwe leden

Na toelating tot het NVPA krijg je een uitnodiging voor de 'Dag voor nieuwe leden'. Een éénmalige bijeenkomst waarin je kennis kunt maken met andere nieuwe leden, je informatie krijgt over het NVPA en een boeiende workshop aangeboden krijgt.
Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen.
Nieuwe leden ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze dag.
 

Aanvraagformulier lidmaatschap RBCZ:

Na opname in het NVPA-register, is na toelating als lid, ontvang je een inschrijvingsformulier voor registratie bij de RBCZ.
 

Toelatingsroute

De toelatingsprocedure bestaat uit drie fasen:

Aanmelden:
A) Fase 1: Eerste aanmelding (digitaal)
Via de website van het NVPA (https://nvpa.org/ ), onder het kopje “voor zorgverleners” kies je het subkopje “aanmelden als lid”. Vul de velden (allemaal!) in en druk vervolgens op de button “Opslaan”. Je ontvangt direct na aanmelding een replymail (bevestigingsmail).
Bij deze e-mail zit o.a. de informatiebrochure en een uitgebreide vragenlijst.
Je beslist na lezing of je doorgaat met je aanvraag. Er zijn aan fase 1 geen kosten verbonden. Wanneer je beslist dat je je aanvraag in wilt sturen dan zijn er een aantal zaken waar je goed op moet letten teneinde onnodige vertraging te voorkomen.

Onderdelen aanvraagdossier:
Om voor behandeling door de toelatingscommissie in aanmerking te komen moet je aanvraagdossier uit het volgende bestaan:

    * Volledig ingevulde vragenlijst (graag getypt aanleveren i.v.m. leesbaarheid).

    * Een motivatiebeschrijving (max. 2 pagina’s A4) waarin je jouw visie en werkwijze ten opzichte van de professionele geestelijke
       hulpverlening uiteen is gezet.

    * Volledig curriculum vitae (relevante opleidingen en werkervaring) met een pasfoto.

    * kopieën van diploma's en/of getuigschriften van alle relevante opleidingen en cursussen.

Wij verzoeken je om je bescheiden enkelzijdig, getypt en zonder nieten in te sturen. Dat bespaart het secretariaat veel tijd en voorkomt beschadiging van je aanvraagdossier. Je dossier wordt namelijk gekopieerd t.b.v. de toelatingscommissie.

B) fase 2:  toetsing van je aanvraag
De kosten voor de toetsing/screening van je dossier bedragen € 100.
Eerste controle: Is de aanvraag compleet? Dat wordt gedaan a.d.h.v. een interne checklist. Als je aanvraagdossier compleet is wordt dit in behandeling genomen. Je aanvraag wordt ingepland bij de toelatingscommissie.
U ontvangt van het NVPA een factuur voor de bijdrage in de toelatingsprocedure. Na ontvangst van het bedrag wordt uw aanvraag in behandeling genomen door de toelatingscommissie. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging van je aanvraagdossier per e-mail.
Er vindt in principe dus geen mondeling toelatingsgesprek plaats. De toetsing/screening wordt schriftelijk gedaan op basis van de door je  ingezonden stukken en de uitgebreide vragenlijst.

C) fase 3: de screening en resultaatmelding
De screeningscommissie screent je aanvraagdossier en schrijft de bevindingen op in een (intern) bevindingenverslag. Je krijgt schriftelijk (brief of e-mail) bericht van de bevindingen van de toelatingscommissie. Al dan niet met aanvullende toelatingseisen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Afwijzing van uw aanvraag
 2. Toelating tot het lidmaatschap (adspirantlid of gewoon lid)
 3. Bezwaar aantekenen tegen het besluit van de toelatingscommissie bij de bezwarencommissie (BC)


Bezwaarschrift

Wanneer je het niet eens bent met de besluitvorming van de toelatingscommissie inzake de toelating (c.q. de toegekende lidmaatschapsvorm of toegewezen specialisatie), dan kun je binnen vier weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie (BC) van het NVPA.
Tijdens de zitting van de BC krijg je de mogelijkheid om je bezwaar nader toe te lichten. Een zitting duurt circa 1 uur. De BC bestaat gewoonlijk uit drie  personen.