FAQ

Wachtwoord kwijt / vergeten

Wachtwoord vergeten / kwijt. Hoe kan ik dit oplossen?

Instructie om een nieuw wachtwoord op te vragen:

1. Ga naar het kopje 'Inloggen' (groen van kleur) in het hoofdmenu.
2. Kies de optie 'Wachtwoord' (blauwe kleur)
3. Vul je lidnummer in en klik op de button 'Wachtwoord opvragen'(groene kleur)
4. Wacht totdat je replymail ontvangt met daarin een link om je wachtwoord te wijzigen.|
Let op! De link in de mail is slechts beperkt te gebruiken i.v.m. veiligheid.
5. Klik op de link in de mail en volg de instructies.
6. Je beschikt nu over een nieuw wachtwoord.

Wachttijden in de GGZ-zorg

Geldt de wachttijdenverplichting voor mij?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht zorgaanbieders in de ggz vanaf 1 januari 2018 om hun wachttijdgegevens maandelijks aan te leveren. Het aanleveren van die gegevens verloopt via Vektis.

https://www.vektis.nl/wachttijden-ggz

Deze regeling is allen van toepassing voor therapeuten met een BIG-registratie.
werk je zowel in de reguliere zorg als in de complementaire zorg dan ben je verplicht je wachttijden te melden.

Citaat:
"Vrijgevestigden"

De komende tijd zullen wij ons in ons toezicht richten op de vrijgevestigde ggz-aanbieders, die ongeveer 20% van de ggz-zorg leveren. Uit de meest recente gegevens (juli 2018) blijkt dat 29% van de vrijgevestigden niet aanlevert. Soms is hier een goede reden voor. Zo zijn er bijvoorbeeld aanbieders bij die alleen jeugd-ggz leveren. Dit valt niet onder de aanleverplicht. Ook zien we dat aanbieders zich als zzp’er laten inhuren door instellingen of vrijgevestigde en hierdoor zelf geen wachttijd registreren. Op dit moment worden de vrijgevestigden die niet hoeven aan te leveren uit de bestanden van Vektis verwijderd, zodat we een duidelijker beeld hebben van vrijgevestigden die wel nog moeten aanleveren."

Citaat NZA-website (NZA-link) (Klik op de link)

Factuureisen VGZ 2018

Stelt de VGZ eisen aan de factuur?

VGZ vraagt om de volgende gegevens:

 

 • uw NAW-gegevens en die van uw praktijk (let op: de naam van uw praktijk moet op de nota hetzelfde zijn als in Vektis)
 • het KVK-nummer van uw praktijk
 • uw persoonlijke en praktijk AGB-code
 • de NAW-gegevens van de verzekerde 
 • het klantnummer en/of de geboortedatum van de verzekerde
 • datum behandeling
 • e omschrijving ‘psychosociale therapie’ met de bijbehorende prestatiecode (zie bron)
 • voor beroepsvereniging het NVPA geldt prestatiecode 24504: Behandeling overige psychosociale therapie
 • logo beroepsvereniging(en) en het logo van RBCZ met registratienummer.

 

Bron: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/alternatieve-zorg/declaraties 

 

Wat te doen na het overlijden van de therapeut?

Cliëntdossiers na overlijden therapeut

RICHTLIJN OMGAAN MET DOSSIERS VAN CLIËNTEN

Wat betreft de cliëntendossiers:

Kernrichtlijn: Alles wat ouder is dan 15 jaar en afgesloten is mag vernietigd worden zonder toestemming van de betrokken cliënt.

Dossiers van cliënten die nog geopend zijn: Aanschrijven, de situatie uitleggen en vragen wat de wens is.
Vervolgens:

 • Dossier vernietigen
 • Dossier terugsturen naar de desbetreffende cliënt
 • Bij geen reactie (na een herhaalde oproep): het dossier mag vernietigd worden

De praktische stappen:

1.
Van belang is dat er eerst een goede inventarisatie gemaakt wordt. Wat is er precies aanwezig aan dossiers/agenda’s/adressenlijsten/e-mails etc.
2.
Controle datum van het dossier (ouder dan 15 jaar – dan mag het vernietigd worden)
Jonger dan 15 jaar: Alle cliënten moeten aangeschreven worden.
3.
De twee mogelijke opties opnemen in de brief (+ vermelding dat je uitvoerder van het testament/nalatenschap bent):

 • A) Toestemming om het dossier te vernietigen (schriftelijke bevestiging vragen)
 • B) Opsturen van het dossier als ze het willen hebben (aangetekend verzenden)

De kosten hiervan zijn voor ‘verzender’.
4.
Bij geen reactie een herinnering sturen en/of opbellen (Dit heeft de voorkeur).
Wanneer er na drie maanden geen reactie komt kun je het dossier vernietigen.

Reacties moeten 15 jaar bewaard blijven.
Uiteraard staat alles in het teken van vertrouwelijkheid en privacy-bescherming.
_____________________________________

© NVPA – januari 2019

Scholingsverplichting NVPA-leden

Scholingsverplichting

Vanaf 01-01-2018  geldt de scholingsnorm van 40 scholings-uren per twee jaar.

Eènmaal per twee jaar wordt de bij- en nascholingsverplichting gecontroleerd.
In het scholingsreglement (klik op de link) kunt u hierover meer lezen.

Let op voor diverse activiteiten gelden beperkende regels. Zie het scholingsreglement.

 

Tijdig opgeven scholings-uren cyclus 2017

De in 2015 en 2016 gevolgde scholingen kunnen alleen ingediend worden bij de cyclus van 2017.

Die cyclus is gestart op 3 juli 2017. Vanaf heden kun je je scholingsopgaven uploaden in het systeem.

Bij het invullen van dit formulier is het zinvol het 'Scholingsreglement' vooraf aandachtig te lezen.
 

Wat is een NVAO-accredtitatie?

Wat is een NVAO-accredtitatie?

Nederland

In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gesprekken gevoerd met de NVAO, Inspectie, instellingen, studenten en andere stakeholders over de ontwikkeling van het accreditatiestelsel. Een stuurgroep waarin tevens de NVAO zitting had, heeft een advies ontwikkeld voor het optimaliseren van het huidige stelsel. Het advies van de stuurgroep is verwerkt in de in juli 2015 verschenen Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs van de minister.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 7 oktober 2016 het nieuwe Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 als ontwerpkader ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd ('voorhangprocedure').

NVAO-databank beoordeelde opleidingen
Overzichtlijsten bijzondere kwaliteitsbeoordelingen Nederland 

Bron: Website NVAO: www.nvao.nl

AGB-informatie vinden

Hoe kan ik mijn AGB-informatie vinden?

Stap 1:  Ga naar de website van VEKTIS: http://www.agbcode.nl/MainPage/opzoeken.aspx (klik op de link)

Stap 2: Kies de 'Soort zorgverlener': Kies hier 90 of 94

Stap 3: Vul je achternaam in

Stap 4: Vul je postcode in (probeer alle postcodes als je er meerdere hebt)

Stap 5: Klik op zoeken en de zoekresultaten worden weergegeven.

Stap 6: Klik op de juiste achteraam uit de lijst en je kunt vervolgens je AGB-informatie inzien

N.b.: Je kunt beschikken over een AGB-code in meerdere zorgverlenersoorten (90 en 94)

Belangrijke data diverse jaren

Belangrijke data in 2019 en 2020

Noteer de onderstaande data in uw agenda:

2018:

Studiedag najaar 2018
Zaterdag 17 november 2018  (locatie nog niet bekend)

2019:

6 april 2019 ( halve studiedag + ALV)

15 juni Studiedag 2019 (hele dag)

16 november 2019 (hele dag)

2020:

4 april 2020 (halve studiedag + ALV)

13 juni 2020 (hele dag)

14 november 2020 (hele dag)

BTW

BTW vrijstelling per 1-1-2018 (update)

BTW vrijstelling voor?
Leden van het NVPA hebben na registratie bij RBCZ een vrijstelling voor BTW.

Vrijstelling aanvragen?
Dit is niet nodig.

BTW aangifte doen?
Altijd doen. De omzet, die vrijgesteld is van BTW, geeft u niet aan op de aangifte. Als u uitsluitend vrijgestelde omzet heeft, vul dan bij vraag 1a “0” nihil in.

BTW vrijgesteld voor?
- Gezondheidskundige behandelingen van de individuele cliënt
- Beroepsgerichte opleiding zodra de trainer/ZZP-er of opleidingsinstituut erkend is door het CRKBO

Geen BTW vrijstelling indien?
- Groepsbehandelingen
- Relatietherapie
- Diensten op het gebied van functieverbeteringen in opdracht van werkgevers
- Trainingen (ook gericht op welzijn)
- Verkoop van supplementen

Bezwaar ingediend?
Bezwaren of verzoeken worden vanaf 1-1-2018 behandeld door een inspecteur in de eigen regio en niet meer centraal in Breda. Verzoeken voor 1-1-2018 worden wel behandeld in Breda.

De belastingdienst heeft alle therapeuten die een bezwaar hebben ingediend voor 1-1-2018 een sjabloon gestuurd. Hiermee kunt u de bedragen waarop u recht hebt, bekend maken bij de belastingdienst.

Heeft u nog niets ontvangen neem dan contact op met de belastingdienst.

Let op: Zonder ingevuld sjabloon kan de belastingdienst niet aan uw bezwaar tegemoetkomen.

Contact met belastingdienst |
- Vanaf 1 april 2018 via de belastingtelefoon 0800-0543

Sjabloon van de belastingdienst ingevuld?
De belastingdienst heeft 8 tot 12 weken nodig voor de verwerking.
Als u na deze periode nog geen geld heeft ontvangen, neem dan contact op met de belastingdienst.

Geen bezwaar ingediend?
- U kunt vanaf 1-1-2015 nog een verzoek doen voor teruggave.

Gegevens nodig voor het bezwaar naar de belastingdienst
- NAW-gegevens
- BTW-nummer
- RBCZ registratienummer
- De omzet en BTW per kwartaal
- Betreffende jaar

 

 

Koepels (RBCZ - NAP)

Wat is de RBCZ?

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen onze diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. De registratie is nodig om bij o.a. de zorgverzekeraar VGZ in aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen voor de cliënten. Op de website van de RBCZ kunt u uiteraard de nodige informatie vinden: http://www.rbcz.nu  (Bron: website RBCZ)

Hoe kan ik mij aansluiten bij de RBCZ?

Therapeuten kunnen zich alleen aanmelden via een beroepsorganisatie waarmee de RBCZ/TCZ een overeenkomst heeft. Individuele therapeuten kunnen niet opgenomen worden in het register.

Het NVPA beschikt over een speciaal aanmeldingsformulier wat u in moet vullen en aan het secretariaat kunt retourneren. Het secretariaat meldt u vervolgens aan bij de RBCZ.

 

VOG Verklaring

Wat is een VOG-verklaring

VOG = Verklaring omtrent Gedrag (Een bewijs van goed gedrag!)

Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt of uw gedrag bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is een VOG verplicht. Ook aan personeel dat omgaat met vertrouwelijke gegevens, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG.

Bron: ministerie van justitie

Geldigheidsduur VOG-verklaring

1. Lidmaatschap koepel RBCZ:
De 'geldigheidsperiode' van de VOG NP verklaring is door de (koepel) RBCZ vastgesteld op maximaal 5 jaar.
De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden bij het moment van aanvraag van het RBCZ-lidmaatschap.

2. Lidmaatschap koepel NAP:
ECP-houders (aangesloten bij de NAP) die beschikken over een verklaring mogen deze, indien deze niet ouder is dan 5 jaar, gebruiken. U kunt u hiervan een goede kopie aan ons toesturen.

 

 

Seniorenregeling leden

Wat houdt de seniorenregeling in?

DE AANVRAAG IS INDIVIDUEEL
(Deze regeling geldt alleen voor B-leden / ECP-leden)

Je kunt vanaf 63 jaar een aanvraag indienen voor deze 'kortingsregeling'.

Ingangsregeling:
De korting (maximaal € 50 op jaarbasis) wordt berekend op basis van het moment van aanvraag, steeds per de 1ste van de daarop volgende maand.

Concrete onderdelen:

 • Beperking eis cliëntgebonden contacturen tot 4 cliëntgebonden contacturen (per week)
 • € 50,- korting op de jaarlijkse contributie ongeacht je lidstatus (A-lid of lid)
 • Aanvragen van de regeling: Schriftelijk, per post of per e-mail

 

Toelating tot het NVPA

Hoe word ik lid?

Voorfase:
Wanneer u interesse heeft in het lidmaatschap van het NVPA, maar niet zeker weet of u voldoet aan de criteria kunt u een CV insturen om te laten controleren. Deze service is gratis. Wij vertellen u dan precies wat de mogelijkheden zijn c.q. onmogelijkheden.

Aanmelden:

A) Fase 1: Eerste aanmelding (digitaal)

Via de website van het NVPA ( www.nvpa.org ), onder het kopje "voor hulpverleners" kiest u het subkopje "lid worden". Vul de velden (allemaal!) in en druk vervolgens op de button "inschrijven". U ontvangt direct na aanmelding een replymail (bevestigingsmail).
Bij deze e-mail zit deze informatiebrochure en een uitgebreide vragenlijst.
U beslist na lezing of u doorgaat met uw aanvraag. Er zijn aan fase 1 geen kosten verbonden. Wanneer u beslist dat u uw aanvraag in wilt sturen dan zijn er een aantal zaken waar u goed op moet letten teneinde onnodige vertraging te voorkomen. Handgeschreven formulieren worden niet in behandeling genomen.

Onderdelen aanvraagdossier:
Om voor behandeling door de toelatingscommissie in aanmerking te komen moet uw aanvraagdossier uit het volgende bestaan. Gaarne onderstaande volgorde aanhouden bij inzending van uw aanvraag:

 • volledig curriculum vitae (relevante opleidingen incl. Opleidingsduur en SBU-omvang en werkervaring)   met een pasfoto.
 • Overzichtslijst (excellijst) van al uw opleidingen en bij- en nascholingen.
 • Ingevulde vragenlijst t.b.v. de toelatingscommissie. Kies bij disciplines alleen uit de lijst die op de website vermeld staat.
 • Een motivatiebeschrijving (max. 2 pagina’s A4) waarin uw visie en werkwijze ten opzichte van de professionele geestelijke hulpverlening uiteen is gezet.
 • Kopieën van diploma`s en/of getuigschriften van alle relevante opleidingen en cursussen.
  1. Relevante HBO basisopleiding (NVAO geaccrediteerd)
  2. Specialisatie opleiding(en)
  3. Overige diploma’s en/of getuigschriften

Wij verzoeken u om uw bescheiden enkelzijdig en zonder nieten/paperclips in te sturen. Dat bespaart het secretariaat veel tijd en voorkomt beschadiging van uw aanvraagdossier. Uw dossier wordt namelijk gekopieerd t.b.v. de toelatingscommissie.

B) fase 2: toetsing van uw aanvraag

De kosten voor de toetsing/screening van uw dossier bedragen € 100,00. U ontvangt hiervoor een factuur tezamen met een ontvangstbevestiging van uw aanvraagdossier.
Na ontvangst van uw betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Eerste controle: Is uw aanvraag compleet? Dat wordt gedaan a.d.h.v. een checklist.
Als uw aanvraagdossier compleet is wordt dit in behandeling genomen.
Uw aanvraag wordt ingepland bij de toelatingscommissie. In deze fase heet deze commissie de screeningscommissie.
Er vindt in principe geen mondeling toelatingsgesprek plaats. De toetsing/screening wordt uitgevoerd tijdens een zitting van de toelatingscommissie op basis van de ingezonden stukken.

C) fase 3: de screening en resultaatmelding

De toelatingscommissie screent uw aanvraagdossier en schrijft de bevindingen op in een bevindingverslag. U krijgt schriftelijk (brief of e-mail) bericht van de bevindingen van de toelatingscommissie. Al dan niet met aanvullende toelatingseisen.
Er zijn 3 mogelijkheden:
1) Afwijzing van uw aanvraag
2) Toelating tot het lidmaatschap;
    * Aspirantlid (a-lid)
    * Gewoon lid (B-lid) of ECP-lid
    * C-lid
3) Toelating zoals onder 2 maar met extra toelatings-eisen (supervisie/leertherapie)
 

Bezwaarschrift

Wanneer de aanvrager het niet eens is met de besluitvorming van de toelatingscommissie (TC) inzake zijn of haar toelating, ( c.q. de toegekende lidmaatschapsvorm of toegewezen specialisatie ) dan kan de aanvrager binnen vier weken na dagtekening van het besluit, uitsluitend schriftelijk en aangetekend, bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie (BC).

Tijdens de zitting van de BC krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaar nader toe te lichten. Een zitting duurt circa 1 uur. De BC bestaat gewoonlijk uit drie personen.

Hoe moet ik opzeggen?

Opzegging is statutair geregeld in artikel 14 van de statuten.

Artikel 14 wordt aangepast n.a.v. de besluitvorming tijdens de ALV van 7 april 2018.
In de eerstvolgende statutenwijziging wordt deze wijziging opgenomen.
Onderstaande aangepaste tekst:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk en aangetekend worden gedaan aan de vereniging vóór één december van het lopende verenigingsjaar, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is tot het einde van dat verenigingsjaar.
Bij te late opzegging blijft in het volgende jaar gewoon lid.

Let er dus goed op dat wanneer u op wilt zeggen dat ook tijdig doet.

U mag ook per e-mail opzeggen (= schriftelijk) voor de datum van 1 december 2018.

Vakgroepen

Kiezen tussen twee vakgroepen

Vraag: Ik aarzel tussen twee vakgroepen. Ik ben geschoold in X, maar voel me inhoudelijk het best thuis bij de vakgroep Y. Bij welke vakgroep kan ik me het beste aanmelden?

Antwoord: Kies als eerste de vakgroep die het dichtste bij je opleidingen ligt. Daarnaast ben je vrij om deel te nemen aan de activiteiten van een tweede (of meerdere) keuzevakgroep(en). Via het algemene e-mailadres (info@nvpa.org) kun je je keuze bekend maken.

Aanmelden bij meerdere vakgroepen?

Vraag: Ik wil me graag bij meerdere vakgroepen aanmelden. Kan dat?

Antwoord: Nee, dit is helaas niet mogelijk. Je kunt je maar bij één vakgroep aanmelden. Wel ben je vrij om deel te nemen aan activiteiten van een tweede (of meerdere) keuzevakgroep(en). Via het e-mailadres (info@nvpa.org) kun je je keuze bekend maken.

Mijn keuze staat er niet bij!

Vraag: Mijn vakgroep staat niet in de keuzelijst / Er is geen vakgroep waar ik bij thuishoor. Wat moet ik doen?

Antwoord: Als er geen enkele keuzevakgroep matcht met jouw opleidingen (specialisaties), neem dan contact op met het secretariaat of stuur een e-mail naar info@nvpa.org

Nieuwe vakgroep oprichten

V: Ik wil graag een nieuwe vakgroep oprichten. Wat zijn daarvoor de criteria?

A: Voor het oprichten van een nieuwe vakgroep  heb je in principe 30 deelnemers nodig. Kijk in het documentenarchief voor het ‘Protocol Vakgroepen’, daarin staat alle benodigde informatie.

Waar kan ik mijn MBK-PSBK certificaat registeren?

Waar kan ik mijn MBK-PSBK registreren?

Registratie MBK-PSBK

De MBK/PSBK-registratie in het abituriëntenregister van het CPION geldt alleen voor door het CPION geaccrediteerde opleidingen/cursussen MBK/PSBK.

Een cursus/opleiding van een door de SNRO geaccrediteerde
opleiding MBK/PSBK kan alleen geregistreerd worden in het register van de SNRO. Dat heet ARCOS.
ARCOS is het kwaliteitsregister voor abituriënten (afgestudeerden) van door de SNRO geaccrediteerde startopleidingen, Medische en/of Psychosociale Basiskennis (MPsBK) en bij- en nascholingen.

Via deze registers kun je je certificaat/diploma MBK-PSBK laten registreren.
Let er dus op dat je de goede keuze maakt. Daarmee voorkom je verwarring en vertraging.

Het secretariaat

Quickscan

Waar kan ik informatie vinden over een EVC-route?

Informatie over een EVC-route:

HBO-eis: Wanneer u hier niet aan kunt voldoen:

De EVC-reparatieroutes zijn speciaal ontwikkeld voor zittende leden en kandidaatleden zonder een relevante HBO vooropleiding. Het betreft EVC-opleidingsroutes waarbij de kandidaten eerst een EVC-traject doorlopen en vervolgens het Ervaringscertificaat om kunnen zetten in een HBO-certificaat/diploma.
Deze routes zijn speciaal opgezet om de kandidaten zo snel en efficiënt mogelijk naar een relevant HBO-opleidingscertificaat te begeleiden. Alleen een EVC-certificaat is niet voldoende! U moet ook de nog ontbrekende scholingsaspecten van de gekozen opleiding (b.v. SPH, CMV of MWD) nog gaan doen bij een opleider.

Er zijn meerdere mogelijkheden. Wij adviseren u om in ieder geval contact op te nemen met de EVC-aanbieder en een voortoetsing te laten uitvoeren. Op die manier weet u of het echt zinvol voor u is om een EVC-route te gaan doorlopen.

Voor inhoudelijke vragen dient u rechtstreeks contact op te nemen met een EVC-aanbieder. Zij zijn voldoende deskundig om u op een professionele wijze te helpen.


1. NTI:                                                         
http://www.evc-centrum-nederland.nl  

of

2. NCOI:
http://www.ncoi.nl/EVC.html

Hoe kan ik mijn AGB-informatie vinden?

Stap 1:  Ga naar de website van VEKTIS: http://www.agbcode.nl/MainPage/opzoeken.aspx (klik op de link)

Stap 2: Kies de 'Soort zorgverlener': Kies hier 90 of 94

Stap 3: Vul je achternaam in

Stap 4: Vul je postcode in (probeer alle postcodes als je er meerdere hebt)

Stap 5: Klik op zoeken en de zoekresultaten worden weergegeven.

Stap 6: Klik op de juiste achteraam uit de lijst en je kunt vervolgens je AGB-informatie inzien

N.b.: Je kunt beschikken over een AGB-code in meerdere zorgverlenersoorten (90 en 94)

Zorgverzekeraars

Ben ik vindbaar in de 'Vergelijk en kies'?

Publicatie in 'Vergelijk en kies' (voorheen zorggids): Dat is iets wat u zelf kunt controleren.

https://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies (klik op de link)

Vul zo min mogelijk in b.v. je praktijknaam.

N.b.:

Uiteraard moet je er wel zorgen dat je de factuur van de RBCZ op tijd betaald! Anders wordt je door de RBCZ uit de zorggids gehaald.