FAQ

Hoe zit het met de coronacheck?

Hoe zit het met de coronacheck?

Lees hier meer over de coronacheck:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs

Geen corona app? Een officieel papieren bewijs van vaccinatie kan ook. 

Als je niet gevaccineerd bent, is "Testen voor Toegang" ook mogelijk. https://www.testenvoortoegang.org/


Kwaliteitsmanagement Systeem WTZA

Kwaliteitsmanagement Systeem WTZA

Info over het Kwaliteitsmanagement Systeem WTZA kun je vinden in het documenten-archief op het intranet in het mapje 'Nieuwsbrieven documenten'.

WTZA document (klik op de link)

Toelating tot het NVPA

Hoe word ik lid?

Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap

Basiseisen:

 • U beschikt over een passende en succesvol afgeronde HBO-opleiding of universitaire opleiding (NVAO-geaccrediteerd) die op de NVPA-basislijst staat. WO-opleidingen van 1989 of daarvoor zijn akkoord.
  De HBO-opleiding moet zijn afgerond met een diploma van in of na 1989.
 • U beschikt over een drie- of vierjarige succesvol afgeronde therapeutische vervolgopleiding die geaccrediteerd is door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie. 
 • U vindt hier de lijst met goedgekeurde vervolg-opleidingen. Let op: voor buitenlandse opleidingen is een NUFFIC-verklaring nodig. (Klik op de link)
 • Een bachelor social work, sociaal-pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk, WO psychologie, toegepaste psychologie, pastoraal werk, WO Orthopedagogiek, WO humanistiek (alleen de richting geestelijke verzorging), creatieve therapie, kunstzinnige therapie of WO Theologie + certificaat Klinisch Pastorale Vorming komen in aanmerking voor een tweejarige vervolgopleiding. Voor alle andere opleidingen geldt een driejarige vervolgopleiding.
   
 • Maatwerkroute:
  Indien u niet aan de bovengestelde criteria voldoet, maar u van mening bent dat u wel binnen het NVPA-profiel past of u wilt advies op welke wijze u wel kan voldoen aan de toelatingscriteria, dan kunt u de maatwerkroute volgen.

  Let op, ook bij de maatwerkroute moet u beschikken over een afgeronde NVAO geaccrediteerde basisopleiding op minimaal HBO Bachelor niveau.”

  Er zijn een aantal documenten beschikbaar om een maatwerkverzoek in te kunnen dienen. Lees deze s.v.p. zorgvuldig door. 

  Aan de maatwerkroute zijn kosten verbonden, nl. € 200 (excl. 21%BTW). Na ontvangst van uw betaling gaat de procedure van start. Binnen 6 weken ontvangt u uitsluitsel over het maatwerkverzoek.
  Dit kan bestaan uit een goedkeuring (B-lidmaatschap), een afkeuring, of een te bewandelen traject om alsnog voor een lidmaatschap in aanmerking te komen met daaraan gekoppeld een A- of B-lidmaatschap.
  Stuur de formulieren per mail naar: maatwerk@nvpa.org 

  Documenten: 1) Flowchart maatwerkroute  2) Maatwerk aanvraagformulier  3) Opbouw maatwerkdossier 4) Toetsingsformulier
  5) Voorschriften praktijk

Aanvullende eisen:

 • (Aantoonbaar) twee jaar ervaring als therapeut (zelfstandig of in loondienst) hebben opgedaan.
 • U werkt als therapeut zelfstandig met cliënten en hebt een caseload.
 • Supervisie en leertherapie: Het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in de opleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm voor de leertherapie is een range van 5-10 sessies. Voor de supervisie geldt de norm van minimaal 10 sessies supervisie.

Als u aan bovenstaande aanvullende eisen voldoet, komt u in aanmerking voor het reguliere lidmaatschap (B-lidmaatschap).
Als u nog niet aan één of meerdere aanvullende eisen voldoet, kunt u worden toegelaten als aspirant-lid (A-lidmaatschap). Er worden in dat geval aanvullende toelatingseisen gesteld. U hebt vervolgens twee jaar de tijd om hieraan te voldoen. Wanneer u aan de aanvullende toelatingseisen voldoet, wordt het A-lidmaatschap omgezet naar het B-lidmaatschap.

Tenslotte wordt van alle leden een geldige VOG-verklaring gevraagd. U ontvangt van ons na het ingaan van het lidmaatschap per e-mail een link om deze aan te vragen. Het is dus niet nodig om vooraf zelf een VOG aan te vragen.

Ook is het hebben van een e-mailadres nodig om leden te kunnen voorzien van informatie over de vereniging en snel te kunnen informeren over andere zaken die voor hen van belang zijn.

Zie verder: https://nvpa.org/content/toelatingsprocedure

Wat zijn de voordelen van het NVPA-lidmaatschap?

 • Kwaliteit: laat zien dat u staat voor kwaliteit en dat cliënten dat van u mogen verwachten
   
 • Ondersteuning bij praktijkvoering
   
 • Lidmaatschap geeft bij veel verzekeraars recht op vergoeding van de behandeling voor de cliënt
   
 • Collectieve aansluiting bij geschillencommissie SCAG; regeling tuchtrecht via RBCZ/TCZ
   
 • Abonnement op Psychosociaal Digitaal, een uitwisselingsplatform voor psychosociaal therapeuten (2 uitgaven per jaar)
   
 • Vakgroepen: U kunt lid zijn van 3 vakgroepen, daarnaast kunt u activiteiten van alle vakgroepen bijwonen
   
 • Studiedagen met workshops en lezingen
   
 • Uitwisseling met collega-therapeuten: netwerken en kennis delen
   
 • Informatie vanuit RBCZ en NVPA over actuele ontwikkelingen, wettelijke verplichtingen en zorgverzekeraars
Goedgekeurde accreditatie-organisaties en opleiders

Goedgekeurde accreditatie-organisaties en opleiders

Inzake de scholingsverplichting:

Het NVPA hanteert een lijst met door het NVPA goedgekeurde accreditatie instellingen: SPHBO; CPION; FONG; NRTO, SNRO; NIP; RINO; PKN; NVRG; SKB, NVAGT, FGzPt, NAP,  Registerplein, SKGV, SRVB (FVB-orgaan), EAP, VEN (Vereniging EMDR Nederland), SKJ en erkende EAPTI/ECP opleidingen zijn akkoord en tellen mee in het kader van de scholingsverplichting.


Bijgewerkt tot en met: 01-11-2020

Procdedure voor uitschrijving

Procedure voor uitschrijving

Procedure voor uitschrijving

De uitschrijving als lid is statutair geregeld. Dit kun je lezen in artikel 13 van de huidige statuten:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk en aangetekend worden gedaan aan de vereniging vóór één november van het lopende verenigingsjaar, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is tot het einde van dat verenigingsjaar.

In 2018 is door de Algemene Ledenvergadering besloten om de opzeggingsdatum te verschuiven naar 1 december van het lopende jaar. De opzegging gaat dan in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Na de ALV in april 2021 worden de statuten aangepast. Hierin zal dan ook worden opgenomen dat het opzeggen van het lidmaatschap ook per mail kan worden opgezegd in plaats van schriftelijke en aangetekend.

 

Procedure voor herinschrijving

Procedure voor herinschrijving

Spijtoptantenregeling (herinschrijving)

Het komt voor dat leden na hun opzegging spijt krijgen en opnieuw lid willen worden. De onderstaande regeling is dan van toepassing:
Leden die hun lidmaatschap opzeggen en binnen een jaar spijt krijgen van hun keuze, mogen gewoon opnieuw lid worden. Zij hoeven niet te voldoen aan de vigerende toelatingsvoorwaarden die gesteld worden aan het lidmaatschap, met uitzondering van de basisopleiding. Deze moet wel voldoen aan de dan geldende NVPA-toelatingscriteria.
Dat laatste heeft te maken met het opnieuw kunnen registreren van de spijtoptant bij de RBCZ omdat ze moeten voldoen aan de HBO-basisopleidingseis.

Voor oud-leden die pas na meer dan een jaar opnieuw lid willen worden gelden de dan vigerende toelatingscriteria en toelatingsprocedure.

 

Spijtoptantenregeling 01-2021

Spijtoptantenregeling 01-2021

Spijtoptantenregeling (herinschrijving)

Het komt voor dat leden na hun opzegging spijt krijgen en opnieuw lid willen worden. De onderstaande regeling is dan van toepassing:
Leden die hun lidmaatschap opzeggen en binnen een jaar spijt krijgen van hun keuze, mogen gewoon opnieuw lid worden. Zij hoeven niet te voldoen aan de vigerende toelatingsvoorwaarden die gesteld worden aan het lidmaatschap, met uitzondering van de basisopleiding. Deze moet wel voldoen aan de dan geldende NVPA-toelatingscriteria.
Dat laatste heeft te maken met het opnieuw kunnen registreren van de spijtoptant bij de RBCZ omdat ze moeten voldoen aan de HBO-basisopleidingseis.

Voor oud-leden die pas na meer dan een jaar opnieuw lid willen worden gelden de dan vigerende toelatingscriteria en toelatingsprocedure.

 

Dossiervernietiging op verzoek cliënt

Verzoek van cliënt om zijn/haar gegevens te vernietigen

Recht op vergetelheid

Is er geen goede reden (meer) voor een organisatie om uw gegevens nog langer te verwerken? Dan is het belangrijk dat deze organisatie uw gegevens wist. U heeft namelijk recht op vergetelheid, dus dat de organisatie u ‘vergeet’. U kunt in een aantal gevallen aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Maar let op: het is vaak niet mogelijk om ál uw gegevens te laten verwijderen.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid wel?

In de volgende situaties moet een organisatie uw persoonsgegevens wissen:

 • Niet meer nodig
  De organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Toestemming ingetrokken
  U heeft eerder toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
 • Onrechtmatige verwerking
  De organisatie houdt zich niet aan de privacyregels bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen
  De organisatie is wettelijk verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Apps en websites bij kinderen
  Uw kind is jonger dan 16 jaar en zijn of haar persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website. Of uw eigen gegevens zijn op die manier verzameld toen u jonger was dan 16 jaar.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

Er is een aantal uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Bijvoorbeeld als een organisatie wettelijk verplicht is om uw gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren. Dan mag de organisatie uw gegevens niet wissen als u dat vraagt.

Bron: Autoriteit AVG

Wachtwoord kwijt / vergeten

Wachtwoord vergeten / kwijt. Hoe kan ik dit oplossen?

Je kunt het beste een e-mail sturen naar het secretariaat: info@nvpa.org

Het secretariaat zorgt er voor dat je wachtwoord wordt vervangen. |
Je krijgt een mail / replymail met daarin je nieuwe wachtwoord.

 

Zorgverzekeraars

Welke eisen stelt de VGZ aan de factuur?

VGZ vraagt om de volgende gegevens:

 • uw NAW-gegevens en die van uw praktijk (let op: de naam van uw praktijk moet op de nota hetzelfde zijn als in Vektis)
 • het KVK-nummer van uw praktijk
 • uw persoonlijke en praktijk AGB-code
 • de NAW-gegevens van de verzekerde 
 • het klantnummer en/of de geboortedatum van de verzekerde
 • datum behandeling
 • de omschrijving ‘psychosociale therapie’ met de bijbehorende prestatiecode (zie bron)
 • voor beroepsvereniging het NVPA geldt prestatiecode 24504: Behandeling overige psychosociale therapie
 • logo beroepsvereniging(en) en het logo van RBCZ met registratienummer.

Bron: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/alternatieve-zorg/declaraties 

Ben ik vindbaar in 'Vergelijk en Kies'?

Publicatie in 'Vergelijk en kies' (voorheen zorggids): Dat is iets wat u zelf kunt controleren.

https://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies (klik op de link)

Vul zo min mogelijk in b.v. je praktijknaam.

N.b.:

Uiteraard moet je er wel zorgen dat je de factuur van de RBCZ op tijd betaalt! Anders word je door de RBCZ uit de zorggids gehaald.

 

Hoe kan ik mijn AGB-informatie vinden?

Stap 1: Ga naar de website van VEKTIS.

Stap 2: Kies de 'Soort zorgverlener': Kies hier 90 of 94.

Stap 3: Vul uw achternaam in.

Stap 4: Vul uw postcode in (probeer alle postcodes als u er meerdere hebt).

Stap 5: Klik op zoeken en de zoekresultaten worden weergegeven.

Stap 6: Klik op de juiste achternaam uit de lijst en u kunt vervolgens uw AGB-informatie inzien.

N.b.: U kunt beschikken over een AGB-code in meerdere zorgverlenersoorten (90 en 94)

Scholingsverplichting NVPA-leden

Wat houdt de scholingsverplichting in?

Voor leden van het NVPA geldt een scholingsverplichting. Eénmaal in de twee jaar wordt getoetst of leden hieraan voldoen.
Het scholingsreglement is een handig hulpmiddel om te zien wat er wel en wat er niet meetelt binnen de scholingsverplichting.

Belangrijke data diverse jaren

Belangrijke data vanaf 2022

Data in 2022

Zaterdag 2 april 2022  ALV (Live of digitaal; dit wordt tijdig bekend gemaakt!)

Zaterdag 18 juni 2022 (hele dag) (Studiedag)

Zaterdag 19 november 2022 (hele dag) (Studiedag)

SCAG

Wat kost een collectieve aansluiting bij de SCAG?

De kosten van collectieve aansluiting bij de SCAG t/m 31-12-2021 bedragen € 32,50 exclusief BTW.
Dat is € 10,- goedkoper dan een individuele aansluiting (als lid van een beroepsvereniging).

Meer informatie over de kosten vindt u op de website van de SCAG.

 

 

BTW

BTW vrijstelling per 1-1-2018

BTW vrijstelling voor?
Leden van het NVPA hebben na registratie bij RBCZ een vrijstelling voor BTW.

Vrijstelling aanvragen?
Dit is niet nodig.

BTW aangifte doen?
Altijd doen. De omzet, die vrijgesteld is van BTW, geeft u niet aan op de aangifte. Als u uitsluitend vrijgestelde omzet heeft, vul dan bij vraag 1a “0” nihil in.

BTW vrijgesteld voor?
- Gezondheidskundige behandelingen van de individuele cliënt
- Beroepsgerichte opleiding zodra de trainer/ZZP-er of opleidingsinstituut erkend is door het CRKBO

Geen BTW vrijstelling indien?
- Groepsbehandelingen
- Relatietherapie
- Diensten op het gebied van functieverbeteringen in opdracht van werkgevers
- Trainingen (ook gericht op welzijn)
- Verkoop van supplementen

Bezwaar ingediend?
Bezwaren of verzoeken worden vanaf 1-1-2018 behandeld door een inspecteur in de eigen regio en niet meer centraal in Breda. Verzoeken voor 1-1-2018 worden wel behandeld in Breda.

De belastingdienst heeft alle therapeuten die een bezwaar hebben ingediend voor 1-1-2018 een sjabloon gestuurd. Hiermee kunt u de bedragen waarop u recht hebt, bekend maken bij de belastingdienst.

Heeft u nog niets ontvangen neem dan contact op met de belastingdienst.

Let op: Zonder ingevuld sjabloon kan de belastingdienst niet aan uw bezwaar tegemoetkomen.

Contact met belastingdienst |
- Vanaf 1 april 2018 via de belastingtelefoon 0800-0543

Sjabloon van de belastingdienst ingevuld?
De belastingdienst heeft 8 tot 12 weken nodig voor de verwerking.
Als u na deze periode nog geen geld heeft ontvangen, neem dan contact op met de belastingdienst.

Geen bezwaar ingediend?
- U kunt vanaf 1-1-2015 nog een verzoek doen voor teruggave.

Gegevens nodig voor het bezwaar naar de belastingdienst
- NAW-gegevens
- BTW-nummer
- RBCZ registratienummer
- De omzet en BTW per kwartaal
- Betreffende jaar

Wat is een NVAO-accreditatie?

Wat is een NVAO-accreditatie?

Nederland

In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gesprekken gevoerd met de NVAO, Inspectie, instellingen, studenten en andere stakeholders over de ontwikkeling van het accreditatiestelsel. Een stuurgroep waarin tevens de NVAO zitting had, heeft een advies ontwikkeld voor het optimaliseren van het huidige stelsel. Het advies van de stuurgroep is verwerkt in de in juli 2015 verschenen Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs van de minister.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 7 oktober 2016 het nieuwe Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 als ontwerpkader ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd ('voorhangprocedure').

NVAO-databank beoordeelde opleidingen
Overzichtlijsten bijzondere kwaliteitsbeoordelingen Nederland 

Bron: Website NVAO: www.nvao.nl

Koepels (RBCZ - NAP)

Wat is de RBCZ?

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen hun diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. De registratie is nodig om bij o.a. de zorgverzekeraar VGZ in aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen voor de cliënten. Op de website van RBCZ kunt u uiteraard de nodige informatie vinden. 
(Bron: website RBCZ)

Hoe kan ik mij aansluiten bij de RBCZ?

Therapeuten kunnen zich alleen aanmelden via een beroepsorganisatie waarmee de RBCZ/TCZ een overeenkomst heeft. Individuele therapeuten kunnen niet opgenomen worden in het register.

Na opname in het NVPA-register ontvangt u een inschrijvingsformulier voor registratie bij de RBCZ. U wordt gevraagd het inschrijvingsformulier in te vullen en aan het secretariaat te retourneren. Het secretariaat meldt u vervolgens aan bij de RBCZ.

VOG verklaring

Wat is een VOG-verklaring?

VOG = Verklaring omtrent Gedrag (Een bewijs van goed gedrag)

Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt of uw gedrag bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is een VOG verplicht. Ook aan personeel dat omgaat met vertrouwelijke gegevens, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG.

Bron: ministerie van justitie

Hoe lang is een VOG-verklaring geldig?

1. Lidmaatschap koepel RBCZ:
De 'geldigheidsperiode' van de VOG NP verklaring is door de (koepel) RBCZ vastgesteld op maximaal 5 jaar.
De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden bij het moment van aanvraag van het RBCZ-lidmaatschap.

2. Lidmaatschap koepel NAP:
ECP-houders (aangesloten bij de NAP) die beschikken over een verklaring mogen deze, indien deze niet ouder is dan 5 jaar, gebruiken. U kunt hiervan een goede kopie aan ons toesturen.

Seniorenregeling leden
Geen vragen gevonden
Cliëntdossiers na overlijden therapeut

Verzoek van cliënt om zijn/haar gegevens te vernietigen

Recht op vergetelheid

Is er geen goede reden (meer) voor een organisatie om uw gegevens nog langer te verwerken? Dan is het belangrijk dat deze organisatie uw gegevens wist. U heeft namelijk recht op vergetelheid, dus dat de organisatie u ‘vergeet’. U kunt in een aantal gevallen aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Maar let op: het is vaak niet mogelijk om ál uw gegevens te laten verwijderen.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid wel?

In de volgende situaties moet een organisatie uw persoonsgegevens wissen:

 • Niet meer nodig
  De organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Toestemming ingetrokken
  U heeft eerder toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
 • Onrechtmatige verwerking
  De organisatie houdt zich niet aan de privacyregels bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen
  De organisatie is wettelijk verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Apps en websites bij kinderen
  Uw kind is jonger dan 16 jaar en zijn of haar persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website. Of uw eigen gegevens zijn op die manier verzameld toen u jonger was dan 16 jaar.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

Er is een aantal uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Bijvoorbeeld als een organisatie wettelijk verplicht is om uw gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren. Dan mag de organisatie uw gegevens niet wissen als u dat vraagt.

Wat te doen met cliëntdossiers na het overlijden van de therapeut?

RICHTLIJN OMGAAN MET DOSSIERS VAN CLIËNTEN

Kernrichtlijn: Alles wat ouder is dan 20 jaar en afgesloten is mag vernietigd worden zonder toestemming van de betrokken cliënt.

Dossiers van cliënten die nog geopend zijn: Aanschrijven, de situatie uitleggen en vragen wat de wens is.
Vervolgens:

 • Dossier vernietigen, of:
 • Dossier terugsturen naar de desbetreffende cliënt
 • Bij geen reactie (na een herhaalde oproep): het dossier mag vernietigd worden

De praktische stappen:

1. Van belang is dat er eerst een goede inventarisatie gemaakt wordt. Wat is er precies aanwezig aan dossiers/agenda’s/adressenlijsten/e-mails etc.

2. Controle datum van het dossier. Dossiers die ouder zijn dan 20 jaar, mogen vernietigd worden. Van dossiers die jonger zijn dan 20 jaar, moeten alle cliënten aangeschreven worden.

3. De twee mogelijke opties opnemen in de brief (+ vermelding dat u uitvoerder van het testament/nalatenschap bent):
A) Toestemming om het dossier te vernietigen (schriftelijke bevestiging vragen)
B) Opsturen van het dossier als ze het willen hebben (aangetekend verzenden). De kosten hiervan zijn voor ‘verzender’.

4. Bij geen reactie een herinnering sturen en/of opbellen (dit heeft de voorkeur). Wanneer er na drie maanden geen reactie komt kunt u het dossier vernietigen.

Reacties moeten 20 jaar bewaard blijven.
Uiteraard staat alles in het teken van vertrouwelijkheid en privacy-bescherming.
_____________________________________

© NVPA – november 2019

Wachttijden in de GGZ-zorg

Geldt de wachttijdenverplichting voor mij?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht zorgaanbieders in de ggz vanaf 1 januari 2018 om hun wachttijdgegevens maandelijks aan te leveren. Het aanleveren van die gegevens verloopt via Vektis.

https://www.vektis.nl/wachttijden-ggz

Deze regeling is alleen van toepassing voor therapeuten met een BIG-registratie.
Werkt u zowel in de reguliere zorg als in de complementaire zorg, dan bent u verplicht uw wachttijden te melden.

Citaat: 
"Vrijgevestigden"

De komende tijd zullen wij ons in ons toezicht richten op de vrijgevestigde ggz-aanbieders, die ongeveer 20% van de ggz-zorg leveren. Uit de meest recente gegevens (juli 2018) blijkt dat 29% van de vrijgevestigden niet aanlevert. Soms is hier een goede reden voor. Zo zijn er bijvoorbeeld aanbieders bij die alleen jeugd-ggz leveren. Dit valt niet onder de aanleverplicht. Ook zien we dat aanbieders zich als zzp’er laten inhuren door instellingen of vrijgevestigde en hierdoor zelf geen wachttijd registreren. Op dit moment worden de vrijgevestigden die niet hoeven aan te leveren uit de bestanden van Vektis verwijderd, zodat we een duidelijker beeld hebben van vrijgevestigden die wel nog moeten aanleveren."

Citaat NZA-website (NZA-link)

Waar kan ik mijn MBK-PSBK certificaat registeren?

Waar kan ik mijn MBK-PSBK registreren?

Registratie MBK-PSBK

De MBK/PSBK-registratie in het abituriëntenregister van het CPION geldt alleen voor door het CPION geaccrediteerde opleidingen/cursussen MBK/PSBK.

Een cursus/opleiding van een door de SNRO geaccrediteerde opleiding MBK/PSBK kan alleen geregistreerd worden in het register van de SNRO. Dat heet ARCOS.
ARCOS is het kwaliteitsregister voor abituriënten (afgestudeerden) van door de SNRO geaccrediteerde startopleidingen, Medische en/of Psychosociale Basiskennis (MPsBK) en bij- en nascholingen.

Via deze registers kunt u uw certificaat/diploma MBK-PSBK laten registreren.
Let er dus op dat u de goede keuze maakt. Daarmee voorkomt u verwarring en vertraging.