FAQ

Toelating tot het NVPA

Hoe word ik lid?

Voorfase:
Wanneer u interesse heeft in het lidmaatschap van het NVPA, maar niet zeker weet of u voldoet aan de criteria kunt u per e-mail uw CV insturen om te laten controleren. Deze service is gratis. Wij vertellen u dan wat de mogelijkheden zijn.

Aanmelden:

De toelatingsprocedure bestaat uit drie fasen:

A) Fase 1: Eerste aanmelding (digitaal)
Via de website van het NVPA (https://nvpa.org/), onder het kopje “voor zorgverleners” kiest u het subkopje “aanmelden als lid”. Vul de velden (allemaal!) in en druk vervolgens op de button “Opslaan”. U ontvangt direct na aanmelding een bevestigingsmail. Bij deze e-mail zit o.a. de informatiebrochure en een uitgebreide vragenlijst.
U beslist na lezing of u doorgaat met uw aanvraag. Er zijn aan fase 1 geen kosten verbonden. Wanneer u beslist dat u uw aanvraag in wilt sturen dan is er een aantal zaken waar u goed op moet letten om onnodige vertraging te voorkomen.

Om voor behandeling door de toelatingscommissie in aanmerking te komen moet uw aanvraagdossier uit het volgende bestaan:

 • Volledig ingevulde vragenlijst (graag getypt aanleveren i.v.m. leesbaarheid).
 • Een motivatiebeschrijving (max. 2 pagina’s A4) waarin u uw visie en werkwijze ten opzichte van de professionele geestelijke hulpverlening uiteenzet.
 • Volledig curriculum vitae (relevante opleidingen en werkervaring) met een pasfoto.
 • Kopieën van diploma's en/of getuigschriften van alle relevante opleidingen en cursussen.

Wij verzoeken u om uw bescheiden enkelzijdig, getypt en zonder nieten in te sturen. Dat bespaart het secretariaat veel tijd en voorkomt beschadiging van uw aanvraagdossier. 

B) fase 2:  toetsing van uw aanvraag
Als uw aanvraagdossier compleet is wordt uw aanvraag ingepland bij de toelatingscommissie. U ontvangt van het NVPA een factuur voor de bijdrage in de toelatingsprocedure. De kosten voor de toetsing/screening van uw dossier bedragen € 100,-. Na ontvangst van het bedrag wordt uw aanvraag in behandeling genomen door de toelatingscommissie. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging van uw aanvraagdossier per e-mail.
Er vindt in principe dus geen mondeling toelatingsgesprek plaats. De toetsing/screening wordt schriftelijk gedaan op basis van de door u ingezonden stukken en de uitgebreide vragenlijst.

C) fase 3: de screening en resultaatmelding
De toelatingscommissie screent uw aanvraagdossier en schrijft de bevindingen op in een (intern) bevindingenverslag. U krijgt schriftelijk (per brief of e-mail) bericht van de bevindingen van de toelatingscommissie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Toelating tot het aspirantlidmaatschap (met aanvullende toelatingseisen)
 2. Toelating tot het regulier lidmaatschap
 3. Afwijzing van uw aanvraag
SCAG

Wat kost een collectieve aansluiting bij de SCAG?

Collectieve aansluiting bij de SCAG:

De kosten van collectieve aansluiting t/m 31-12-2019 bedragen € 32,50 exclusief BTW.

Dat is € 10 goedkoper dan een individuele aansluiting (als lid van een beroepsvereniging).

Meer informatie over de kosten: https://www.scag.nl/registreren/

Wachtwoord kwijt / vergeten

Wachtwoord vergeten / kwijt. Hoe kan ik dit oplossen?

Instructie om een nieuw wachtwoord op te vragen:

1. Ga naar het kopje 'Inloggen' (groen van kleur) in het hoofdmenu.
2. Kies de optie 'Wachtwoord' (blauwe kleur)
3. Vul je lidnummer in en klik op de button 'Wachtwoord opvragen'(groene kleur)
4. Wacht totdat je replymail ontvangt met daarin een link om je wachtwoord te wijzigen.|
Let op! De link in de mail is slechts beperkt te gebruiken i.v.m. veiligheid.
5. Klik op de link in de mail en volg de instructies.
6. Je beschikt nu over een nieuw wachtwoord.

Scholingsverplichting NVPA-leden

Scholingsverplichting

Vanaf 01-01-2018  geldt de scholingsnorm van 40 scholingsuren per twee jaar.

Eènmaal per twee jaar wordt de bij- en nascholingsverplichting gecontroleerd.
In het scholingsreglement (klik op de link) kunt u meer lezen over de regels m.b.t. het volgen van scholingen en het indienen van scholingsuren.

Tijdig opgeven scholingsuren cyclus 2019

De in 2017 en 2018 gevolgde scholingen kunnen ingediend worden bij de cyclus van 2019.

Je kunt je scholingsopgaven uploaden in het systeem tot 1 juni 2019.

Bij het invullen van dit formulier is het zinvol het 'Scholingsreglement' vooraf aandachtig te lezen.
 

Belangrijke data diverse jaren

Belangrijke data in 2019 en 2020

Noteer de onderstaande data in uw agenda:

2019:

6 april 2019 (halve studiedag + ALV)

16 november 2019 (hele dag)

2020:

4 april 2020 (halve studiedag + ALV)

13 juni 2020 (hele dag)

14 november 2020 (hele dag)

Factuureisen VGZ 2018

Stelt de VGZ eisen aan de factuur?

VGZ vraagt om de volgende gegevens:

 

 • uw NAW-gegevens en die van uw praktijk (let op: de naam van uw praktijk moet op de nota hetzelfde zijn als in Vektis)
 • het KVK-nummer van uw praktijk
 • uw persoonlijke en praktijk AGB-code
 • de NAW-gegevens van de verzekerde 
 • het klantnummer en/of de geboortedatum van de verzekerde
 • datum behandeling
 • e omschrijving ‘psychosociale therapie’ met de bijbehorende prestatiecode (zie bron)
 • voor beroepsvereniging het NVPA geldt prestatiecode 24504: Behandeling overige psychosociale therapie
 • logo beroepsvereniging(en) en het logo van RBCZ met registratienummer.

 

Bron: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/alternatieve-zorg/declaraties 

 

Wat te doen na het overlijden van de therapeut?

Cliëntdossiers na overlijden therapeut

RICHTLIJN OMGAAN MET DOSSIERS VAN CLIËNTEN

Wat betreft de cliëntendossiers:

Kernrichtlijn: Alles wat ouder is dan 15 jaar en afgesloten is mag vernietigd worden zonder toestemming van de betrokken cliënt.

Dossiers van cliënten die nog geopend zijn: Aanschrijven, de situatie uitleggen en vragen wat de wens is.
Vervolgens:

 • Dossier vernietigen
 • Dossier terugsturen naar de desbetreffende cliënt
 • Bij geen reactie (na een herhaalde oproep): het dossier mag vernietigd worden

De praktische stappen:

1.
Van belang is dat er eerst een goede inventarisatie gemaakt wordt. Wat is er precies aanwezig aan dossiers/agenda’s/adressenlijsten/e-mails etc.
2.
Controle datum van het dossier (ouder dan 15 jaar – dan mag het vernietigd worden)
Jonger dan 15 jaar: Alle cliënten moeten aangeschreven worden.
3.
De twee mogelijke opties opnemen in de brief (+ vermelding dat je uitvoerder van het testament/nalatenschap bent):

 • A) Toestemming om het dossier te vernietigen (schriftelijke bevestiging vragen)
 • B) Opsturen van het dossier als ze het willen hebben (aangetekend verzenden)

De kosten hiervan zijn voor ‘verzender’.
4.
Bij geen reactie een herinnering sturen en/of opbellen (Dit heeft de voorkeur).
Wanneer er na drie maanden geen reactie komt kun je het dossier vernietigen.

Reacties moeten 15 jaar bewaard blijven.
Uiteraard staat alles in het teken van vertrouwelijkheid en privacy-bescherming.
_____________________________________

© NVPA – januari 2019

Wat is een NVAO-accredtitatie?

Wat is een NVAO-accreditatie?

Nederland

In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gesprekken gevoerd met de NVAO, Inspectie, instellingen, studenten en andere stakeholders over de ontwikkeling van het accreditatiestelsel. Een stuurgroep waarin tevens de NVAO zitting had, heeft een advies ontwikkeld voor het optimaliseren van het huidige stelsel. Het advies van de stuurgroep is verwerkt in de in juli 2015 verschenen Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs van de minister.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 7 oktober 2016 het nieuwe Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 als ontwerpkader ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd ('voorhangprocedure').

NVAO-databank beoordeelde opleidingen
Overzichtlijsten bijzondere kwaliteitsbeoordelingen Nederland 

Bron: Website NVAO: www.nvao.nl

AGB-informatie vinden

Hoe kan ik mijn AGB-informatie vinden?

Stap 1:  Ga naar de website van VEKTIS: http://www.agbcode.nl/MainPage/opzoeken.aspx (klik op de link)

Stap 2: Kies de 'Soort zorgverlener': Kies hier 90 of 94

Stap 3: Vul je achternaam in

Stap 4: Vul je postcode in (probeer alle postcodes als je er meerdere hebt)

Stap 5: Klik op zoeken en de zoekresultaten worden weergegeven.

Stap 6: Klik op de juiste achteraam uit de lijst en je kunt vervolgens je AGB-informatie inzien

N.b.: Je kunt beschikken over een AGB-code in meerdere zorgverlenersoorten (90 en 94)

BTW

BTW vrijstelling per 1-1-2018 (update)

BTW vrijstelling voor?
Leden van het NVPA hebben na registratie bij RBCZ een vrijstelling voor BTW.

Vrijstelling aanvragen?
Dit is niet nodig.

BTW aangifte doen?
Altijd doen. De omzet, die vrijgesteld is van BTW, geeft u niet aan op de aangifte. Als u uitsluitend vrijgestelde omzet heeft, vul dan bij vraag 1a “0” nihil in.

BTW vrijgesteld voor?
- Gezondheidskundige behandelingen van de individuele cliënt
- Beroepsgerichte opleiding zodra de trainer/ZZP-er of opleidingsinstituut erkend is door het CRKBO

Geen BTW vrijstelling indien?
- Groepsbehandelingen
- Relatietherapie
- Diensten op het gebied van functieverbeteringen in opdracht van werkgevers
- Trainingen (ook gericht op welzijn)
- Verkoop van supplementen

Bezwaar ingediend?
Bezwaren of verzoeken worden vanaf 1-1-2018 behandeld door een inspecteur in de eigen regio en niet meer centraal in Breda. Verzoeken voor 1-1-2018 worden wel behandeld in Breda.

De belastingdienst heeft alle therapeuten die een bezwaar hebben ingediend voor 1-1-2018 een sjabloon gestuurd. Hiermee kunt u de bedragen waarop u recht hebt, bekend maken bij de belastingdienst.

Heeft u nog niets ontvangen neem dan contact op met de belastingdienst.

Let op: Zonder ingevuld sjabloon kan de belastingdienst niet aan uw bezwaar tegemoetkomen.

Contact met belastingdienst |
- Vanaf 1 april 2018 via de belastingtelefoon 0800-0543

Sjabloon van de belastingdienst ingevuld?
De belastingdienst heeft 8 tot 12 weken nodig voor de verwerking.
Als u na deze periode nog geen geld heeft ontvangen, neem dan contact op met de belastingdienst.

Geen bezwaar ingediend?
- U kunt vanaf 1-1-2015 nog een verzoek doen voor teruggave.

Gegevens nodig voor het bezwaar naar de belastingdienst
- NAW-gegevens
- BTW-nummer
- RBCZ registratienummer
- De omzet en BTW per kwartaal
- Betreffende jaar

 

 

Koepels (RBCZ - NAP)

Wat is de RBCZ?

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen onze diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. De registratie is nodig om bij o.a. de zorgverzekeraar VGZ in aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen voor de cliënten. Op de website van de RBCZ kunt u uiteraard de nodige informatie vinden: http://www.rbcz.nu  (Bron: website RBCZ)

Hoe kan ik mij aansluiten bij de RBCZ?

Therapeuten kunnen zich alleen aanmelden via een beroepsorganisatie waarmee de RBCZ/TCZ een overeenkomst heeft. Individuele therapeuten kunnen niet opgenomen worden in het register.

Het NVPA beschikt over een speciaal aanmeldingsformulier wat u in moet vullen en aan het secretariaat kunt retourneren. Het secretariaat meldt u vervolgens aan bij de RBCZ.

 

VOG Verklaring

Wat is een VOG-verklaring?

VOG = Verklaring omtrent Gedrag (Een bewijs van goed gedrag!)

Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt of uw gedrag bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is een VOG verplicht. Ook aan personeel dat omgaat met vertrouwelijke gegevens, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG.

Bron: ministerie van justitie

Hoe lang is een VOG-verklaring geldig?

1. Lidmaatschap koepel RBCZ:
De 'geldigheidsperiode' van de VOG NP verklaring is door de (koepel) RBCZ vastgesteld op maximaal 5 jaar.
De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden bij het moment van aanvraag van het RBCZ-lidmaatschap.

2. Lidmaatschap koepel NAP:
ECP-houders (aangesloten bij de NAP) die beschikken over een verklaring mogen deze, indien deze niet ouder is dan 5 jaar, gebruiken. U kunt u hiervan een goede kopie aan ons toesturen.

 

 

Seniorenregeling leden

Wat houdt de seniorenregeling in?

DE AANVRAAG IS INDIVIDUEEL
(Deze regeling geldt alleen voor B-leden / ECP-leden)

Je kunt vanaf 63 jaar een aanvraag indienen voor deze 'kortingsregeling'.

Ingangsregeling:
De korting (maximaal € 50 op jaarbasis) wordt berekend op basis van het moment van aanvraag, steeds per de 1ste van de daarop volgende maand.

Concrete onderdelen:

 • € 50,- korting op de jaarlijkse contributie (gGeldt alleen voor B-leden)
 • Aanvragen van de regeling: Schriftelijk, per post of per e-mail

 

Waar kan ik mijn MBK-PSBK certificaat registeren?

Waar kan ik mijn MBK-PSBK registreren?

Registratie MBK-PSBK

De MBK/PSBK-registratie in het abituriëntenregister van het CPION geldt alleen voor door het CPION geaccrediteerde opleidingen/cursussen MBK/PSBK.

Een cursus/opleiding van een door de SNRO geaccrediteerde opleiding MBK/PSBK kan alleen geregistreerd worden in het register van de SNRO. Dat heet ARCOS.
ARCOS is het kwaliteitsregister voor abituriënten (afgestudeerden) van door de SNRO geaccrediteerde startopleidingen, Medische en/of Psychosociale Basiskennis (MPsBK) en bij- en nascholingen.

Via deze registers kun je je certificaat/diploma MBK-PSBK laten registreren.
Let er dus op dat je de goede keuze maakt. Daarmee voorkom je verwarring en vertraging.

Wachttijden in de GGZ-zorg

Geldt de wachttijdenverplichting voor mij?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht zorgaanbieders in de ggz vanaf 1 januari 2018 om hun wachttijdgegevens maandelijks aan te leveren. Het aanleveren van die gegevens verloopt via Vektis.

https://www.vektis.nl/wachttijden-ggz

Deze regeling is allen van toepassing voor therapeuten met een BIG-registratie.
werk je zowel in de reguliere zorg als in de complementaire zorg dan ben je verplicht je wachttijden te melden.

Citaat:
"Vrijgevestigden"

De komende tijd zullen wij ons in ons toezicht richten op de vrijgevestigde ggz-aanbieders, die ongeveer 20% van de ggz-zorg leveren. Uit de meest recente gegevens (juli 2018) blijkt dat 29% van de vrijgevestigden niet aanlevert. Soms is hier een goede reden voor. Zo zijn er bijvoorbeeld aanbieders bij die alleen jeugd-ggz leveren. Dit valt niet onder de aanleverplicht. Ook zien we dat aanbieders zich als zzp’er laten inhuren door instellingen of vrijgevestigde en hierdoor zelf geen wachttijd registreren. Op dit moment worden de vrijgevestigden die niet hoeven aan te leveren uit de bestanden van Vektis verwijderd, zodat we een duidelijker beeld hebben van vrijgevestigden die wel nog moeten aanleveren."

Citaat NZA-website (NZA-link) (Klik op de link)

Zorgverzekeraars

Ben ik vindbaar in 'Vergelijk en Kies'?

Publicatie in 'Vergelijk en kies' (voorheen zorggids): Dat is iets wat u zelf kunt controleren.

https://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies (klik op de link)

Vul zo min mogelijk in b.v. je praktijknaam.

N.b.:

Uiteraard moet je er wel zorgen dat je de factuur van de RBCZ op tijd betaalt! Anders word je door de RBCZ uit de zorggids gehaald.