Jungiaans Analytische therapie

Jungiaans Analytische therapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie. 3. Wat is Jungiaans Analytische therapie? De basis van de theoretische beschouwingen van Jung, grondlegger van de analytische psychologie, is zelfonderzoek van persoonlijk onbewust materiaal dat zich onder andere via dromen en tekeningen aandient. Met zijn theorie over het onbewuste en het belang dat Jung toekent aan collectief menselijke beelden en archetypische symboliek heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen. Problemen aangaande levensprocessen of levensfasen worden meer inzichtelijk en daardoor beter behandelbaar. Symbooltaal, de taal waarin het onbewuste tot ons spreekt, vindt zijn weerslag in mythen, sprookjes en kunstuitingen. Het is de enige taal die in staat is een brug te slaan tussen menselijke gedragingen, culturen en religies. Basisbegrippen. Jung heeft in zijn levenswerk basisbegrippen ontwikkeld die beschouwd kunnen worden als bouwstenen van de menselijke psyche. De typisch Jungiaanse betekenis ontlenen deze begrippen aan een kader waarin de psyche onderverdeeld is in lagen: het bewuste, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.

Terug naar overzicht