Disciplines

Creatieve en kunstzinnige therapeuten

Aangezien de belevingswereld door middel van het gesproken woord slechts ten dele weer gegeven kan worden zijn andere communicatie- en expressievormen zoals beelden, klanken en beweging binnen creatieve en kunstzinnige therapie essentieel.
Creatieve therapie onderscheidt de vormen: beeldend, muziek, drama, dans- en tuintherapie. Kunstzinnige therapie: muziek, eurythmie en beeldende kunstvormen. De methodieken en technieken worden ingegeven door de betrokken doelgroep en zijn mede gebaseerd op bestaande kennisdomeinen uit de psychologie, orthopedagogiek, psychiatrie en kenmerken van het gehanteerde medium.

Naam Omschrijving Zoeken
Creatieve therapie (div. werkvormen) Creatieve therapie (div. werkvormen) 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie, Psychoanalyse (Jung). 2. Oriëntatie van de therapievorm. Non-verbaal (drama, beeldend vormen, muziek), via het lichaam in combinatie met spel en gesprekken. 3. Wat is creatieve therapie? Mensen leven niet alleen. Een mens wordt pas zichzelf in contact met de ander. Leven is samen, dus wederkerigheid. Ik druk me uit naar de ander, laat zien wie ik ben, probeer duidelijk te maken wat er in me leeft én ik sta de ander toe een indruk op mij te maken, laat me (aan)raken, laat de ander toe, binnenkomen. Communicatie is een levensprincipe en taal is een belangrijk communicatiemiddel. Maar daar waar woorden niet toereikend zijn om iets wezenlijks uit te drukken kan de diepere werkelijkheid getoond en gecommuniceerd worden door middel van tekeningen en schilderijen, in allerlei vormen van spel (naspelen, rollenspel, uitbeelden, verbeelden) en met de hulp van muziek en klank. Creatieve therapie wordt al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw ingezet binnen de psychiatrie, de gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs en steeds meer in de eigen beroepspraktijk. Kliphuis, Wils e.a. ontwikkelen in1973 de Creatieve Procestheorie en geven daarmee een impuls aan verdere groei en ontwikkeling van de creatieve therapie in Nederland. Leden zoeken

Lichaamsgerichte therapie

De lichaamsgerichte therapie kent verschillende benaderingsvormen. Deze therapie richt zich primair op het opheffen van blokkades in de levensenergie. Blokkades veroorzaken tal van lichamelijke en psychische problemen. De mens heeft immers een innerlijke drang om teveel opgebouwde spanning te ontladen.

Naam Omschrijving Zoeken
Haptotherapie Haptotherapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie (waarbij aangetekend dat Frans Veldman nadrukkelijk stelt dat haptonomie op geheel eigen wijze de menselijke ontmoeting in kaart brengt, anders dan Rogers of Terruwe). 2. Oriëntatie van de therapievorm. Lichaamsgerichte therapie in combinatie met gesprekstherapie. 3. Wat is haptotherapie? De haptotherapie is een begeleidingsvorm gebaseerd op de beginselen van de haptonomie. Haptonomie is een samenvoeging van de woorden hapsis dat tast, gevoel, gevoelsbeleving of tact betekent en nomos dat staat voor wet, regel of norm. De grondlegger, Frans Veldman, begint met zijn levenswerk halverwege de tweede wereldoorlog (1942). Hij definieert de haptonomie als volgt: “De wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven, die inzicht verleent in de affectieve hoedanigheid van intermenselijke relaties en ontmoetingen”. Haptonomie omvat enerzijds de gevoelsbeleving als een innerlijk ervaren en anderzijds de manier waarop zich dat openbaart naar buiten toe in de vorm van beweging, zelfexpressie, gedrag en handelswijzen. Alles wat de mens beweegt en bezield wordt verkend. Als medisch-psychologische fenomenologische wetenschap steunt de haptonomie op fenomenen van de menselijke ontmoeting die op empirische wijze waargenomen, onderzocht en beschreven zijn. Leden zoeken
Lichaamsgerichte Psychosociale Therapie (div. vormen) Lichaamsgerichte Psychosociale Therapie (div. vormen) 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Lichaamsgerichte therapie in combinatie met gesprekstherapie. 3. Wat is lichaamsgerichte psychotherapie? Lichaamsgerichte therapie omvat een breed een scala aan behandelmethodieken. Het belangrijkste gemeenschappelijk uitgangspunt van de verschillende insteken in het werkveld is dat lichaam en geest een geheel vormen. De psychische gesteldheid van de cliënt wordt in verband gebracht met en benaderd via het lichaam. Gedragspatronen die in het - verre - verleden de functie van beschermende weerstand hadden, hebben zich 38 ontwikkeld tot blokkades. Deze blokkades hebben invloed op het dagelijks functioneren en kunnen, op mentaal, emotioneel of gedragsniveau, tal van lichamelijke en psychische problemen veroorzaken. Door middel van een combinatie van lichaamswerk (waarin aandacht voor de ademhaling en spierfuncties), massages, gesprekken en visualisaties ontstaat bewustwording. De cliënt krijgt zicht op zijn eigen specifieke manier van omgaan met klachten, emoties en spanningen en hoe dat uitwerkt op lichamelijk, mentaal en gedragsniveau. Mensvisie. Lichaamsgerichte therapie gaat uit van het zelfgenezend vermogen van de mens. Het lichaam heeft in oorsprong, bij voldoende veiligheid en rust, het vermogen te herstellen na een ingrijpende gebeurtenis en is in staat om deze zowel fysiek als psychisch te verwerken. Biodynamische therapie. Grondlegger van deze lichaamsgerichte methode is Gerda Boyesen, een Noorse klinisch psychologe en fysiotherapeute, die tot 1968 in Noorwegen woonde en werkte en daarna naar Londen verhuisde. Zij stond aan de wieg van ‘de theorie van de psychoperistaltiek’: het inzicht dat de cliënt verwerft wordt fysiologisch verwerkt in het lichaam en met name in de darmen. De darmgeluiden zijn, voor het menselijk oor, duidelijk hoorbaar met de hulp van een stethoscoop. Leden zoeken
Psychomotorische therapie (PMT) Psychomotorische therapie (PMT) 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Eclectisch: humanistische psychologie, cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse, systeemtheorie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Lichaamsgericht of bewegingsgeoriënteerd in combinatie met gesprekstherapie. 3. Wat is psychomotorische therapie? PMT vindt zijn oorsprong in de psychiatrie. Het is een paraplubegrip voor een aantal psychotherapeutische methoden en technieken met beweging en lichaamservaring als gemeenschappelijk uitgangspunt. Al vanaf 1776 worden lichaamsoefeningen voorgeschreven als antwoord op zenuwziekten zoals hypochondrie, hysterie en melancholie. Behalve ‘kamergymnastiek’ in de sportzaal worden ook wandelen en paardrijden als therapie aangeboden. De ideeën van de Duitse arts H. Simon (1868-1948) betekenen een kentering van een passieve naar een actieve benadering van patiënten. Doelstelling van bewegen wordt het gezonde deel van de patiënt stimuleren en de onrust verminderen. Van 1923 tot 1960 is er een ontwikkeling gaande vanuit de lichamelijke opvoeding tot bewegingstherapie (later PMT, Klaas Roozendaal). Afhankelijk van de medewerking en ondersteuning van de directeur van het psychiatrisch ziekenhuis krijgt de bewegingstherapie steeds meer vorm en ruimte. Gordijn (1909-1998), die begint als leerkracht lichamelijke opvoeding en later hoogleraar is geworden, is bekend om zijn bewegingsleer waarin het niet gaat om biomechanische principes, maar om de intentionele betrokkenheid van de beweger en het relationele aspect in met name teamsporten. In 1986 onderscheidt Fahrenfort twee richtingen binnen de PMT, de lichaamsgeoriënteerde en de bewegingsgeoriënteerde therapie. Leden zoeken

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.

Naam Omschrijving Zoeken
Leden zoeken
Agogische therapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse (meer specifiek: Jungiaanse psychologie) en humanistische psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie in combinatie met creatieve expressie en ondersteunt door lichaamsoefeningen. 3. Wat is andragogiek? Agogè is Grieks voor leiding. Agogie is een verzamelbegrip voor beïnvloeding via opvoeding, vorming en hulpverlening, zowel aan kinderen (pedagogie) als volwassenen (andragogie). Binnen de andragogiek gaat het om empowerment, emancipatie van de mens en verbeteren van het (sociaal) handelen. In Nederland heeft vooral prof. ten Have veel invloed gehad op de ontwikkeling van het vak. Inmiddels bestaat de studie andragogiek niet meer en is de faculteit omgedoopt tot Gedrags en Maatschappij wetenschappen (universiteit Groningen). Binnen deze faculteit bestaat de mogelijkheid pedagogiek te studeren met invloeden vanuit de andragogiek, met name de ideeën van Freire, Senge, Flood en Jackson, Donkers. Leden zoeken
Andragoog Andragogie (of andragologie) is het deskundig en bewust gehanteerd beïnvloedingsproces, waarbij gestreefd wordt naar verbetering van een bestaande toestand bij volwassenen. Andragogie is een specialisme binnen de sociale wetenschappen en stelt zich tot doel de volwassen mens bij te staan in de ontwikkeling tot mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid. Andragogie is een specialisme binnen de sociale wetenschappen en stelt zich tot doel de volwassen mens bij te staan in de ontwikkeling tot mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid. Volgens Gerard de Zeeuw vormt de andragogie een belangrijk exponent van de Europese cultuurontwikkeling en van de huidige globalisatie daarvan. Ze kan daar niet meer uit worden weggedacht. Haar introductie in de wereld van onderzoek, onder de naam andragologie, betekende dat een nieuw type onderzoeksprobleem centraal werd gesteld: de ondersteuning van handelen in een sociale context. Dat betekende een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de andragogie, maar ook voor de ontwikkeling van een type onderzoek met grote kracht, de al genoemde derde benadering. Het historisch belang van de systematische ontwikkeling van de andragologie is daarmee drieërlei: ethisch-praktisch, disciplinair en wetenschapstheoretisch. Enkele Nederlandse universiteiten boden zelfstandige andragologie-opleidingen. Deze zijn inmiddels allemaal als zelfstandige richtingen verdwenen en opgegaan in verwante sociale wetenschappelijke studies. Het vakgebied bestaat sinds 1986 niet meer binnen de Universiteit van Amsterdam. (Bron Wikipedia) Leden zoeken
Arts In Nederland is "arts" een beschermde titel, die pas kan worden verkregen na een academische studie en het afleggen van het artsexamen. Om zijn beroep te mogen uitoefenen moet een arts zijn ingeschreven in het BIG-register. Om het beroep te mogen uitoefenen is registratie in het BIG-register geen voorwaarde, wel om de titel te mogen voeren. Immers is het bedrijven van geneeskunst vrijgegeven, behalve 13 voorbehouden handelingen (art. 36 wet BIG) Bron Wikipedia Leden zoeken
Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Leden zoeken
Contextuele therapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische Psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie. 3. Wat is Familietherapie / Contextuele therapie? Contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut dr. Ivan Boszormenyi-Nagy en steunt op twee peilers, namelijk de individuele therapie en de systeemgerichte gezinstherapie. De term “context” is gekozen om de dynamische verbondenheid van een persoon met zowel de generaties uit het verleden als die naar de toekomst toe, te benadrukken. Leden zoeken
Counselling (Persoonsgerichte) Counselling (Persoonsgerichte) 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie. 3. Wat is persoonsgerichte Counselling ( UK ) / Counseling ( USA )? Dit is een procesbenadering, voortgekomen uit het werk van Carl Rogers en vele anderen na hem, die ingezet kan worden bij alle in het dagelijks leven voorkomende storende moeilijkheden, onzekerheden en onvrede. Kortom alle dilemma’s, die teveel hinder of pijn geven voor het individu en zijn sociale omgeving. Counselling onderscheidt zich van psychologie of psychotherapie enerzijds in het aanbieden van een ruimer veld ter exploratie dan het werkveld binnen de DSM-lV condities en anderzijds door het laagdrempelige karakter, waardoor problemen sneller aangepakt en verlicht of verholpen kunnen worden. Leden zoeken
EFT Relatietherapie EFT Relatietherapie Leden zoeken
EMDR EMDR Wat is EMDR? EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsin­cident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angst­wekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een con­crete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behande­ling uiteraard langer. Voor meer informatie kunt u de hiernavolgende websiteraad plegen: www.emdr.nl (Een profiel moet nog geschreven worden.) Leden zoeken
Geestelijke zorg (Spiritual care) Geestelijke zorg (Spiritual care) Geestelijke zorg is een academische discipline binnen de psychosociale zorg, en behartigt op specialistisch niveau het therapeutische belang van betekenisverlening op grond van geloof en levensovertuiging voor het adequaat omgaan met uiteenlopende lijdenssituaties. Leden zoeken
Gestalt Gestalt 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie waarin lichaamsbeleving en de wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving een belangrijke plaats inneemt. 3. Wat is Gestalttherapie? Gestalttherapie is ontwikkeld door Fritz en Laura Perls (1893-1970) en is gebaseerd op de fenomenologische grondhoudingen zoals die zijn uitgewerkt door Buber en Levinas. Zij maakt gebruik van de inzichten van de veldtheorie van Lewin over de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving (veld). Het is met name aan Goodman te danken dat veel van het Boeddhistische gedachtegoed verwerkt is in de gestalttherapie. Het is een belangrijke bijdrage aan de afstemming op de existentiële en spirituele behoeften en inzichten van de mens. Als procesgerichte vorm van psychotherapie gaat het in gestalttherapie meer om hóe en vanuit welke veronderstellingen de cliënt kijkt en reageert op bepaalde gebeurtenissen en minder om de gebeurtenissen zelf. Een mens heeft fysieke (voedsel, seksualiteit) en emotionele (erkenning, aandacht) behoeften. Wanneer niet in die behoeften wordt voorzien, ontwikkelt hij creatieve mechanismen om niet teveel last te hebben van het tekort of om het tekort te overleven. Die mechanismen blijven vaak intact, ook als ze niet meer nodig zijn. Dan wordt zo’n mechanisme een belemmering. Mensen kunnen ook worstelen met existentiële vragen en vragen over zingeving. “Ik heb alles wat mijn hartje begeert en toch ben ik niet gelukkig. Hoe zit dat?” In Gestalttherapie als contacttherapie is het de relatie tussen therapeut en cliënt, waarin de cliënt kan ervaren hoe hij contact maakt met zichzelf en met zijn omgeving. Het gaat om inzicht in de oplossingsstrategieën die hij gebruikt en de beperkingen daarvan. Ook is van belang dat hij zich verhoudt tot de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn omgeving. Uitgangspunt hierbij is dat wat er is, in het hier en nu. De cliënt onderzoekt en herkent in hoeverre hij zich laat bepalen door ervaringen uit het verleden of wensen ten aanzien van de toekomst. Hij leert hoe hij zelf vorm (gestalte) kan geven aan zijn leven in wisselwerking met zijn omgeving. In de veilige situatie van de therapiekamer mag geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag en nieuwe inzichten. Leden zoeken
GZ-psycholoog GZ-psycholoog Gezondheidszorgpsycholoog of GZ-psycholoog is de Nederlandse titel voor een academisch geschoolde psycholoog of orthopedagoog die na het behalen van zijn doctoraaldiploma of master of science diploma in de psychologie respectievelijk (ortho)pedagogiek nog enkele jaren postdoctoraal onderwijs heeft gevolgd, in combinatie met gesuperviseerde werkervaring gedurende minimaal twee jaar. Tot het gebied van deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog wordt gerekend het verrichten van psychologisch onderzoek en het verrichten van psychologische behandelingen. De GZ-psycholoog is een breed opgeleide professional, die op tal van plekken binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en daarbuiten kan worden ingezet. De term 'GZ' verwijst naar de gezondheidszorg. De GZ-registratie is de basisregistratie die nodig is om een behandeling vergoed te krijgen door de verzekering : vanaf januari 2008 wordt een behandeling door een GZ-psycholoog vergoed in het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering. Een GZ-psycholoog is opgenomen binnen het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), een overheidsregister waarin onder andere erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd. Conform de wet BIG is gezondheidszorgpsycholoog een beschermde titel in Nederland. Hiermee valt een GZ-psycholoog ook onder het medisch tuchtrecht. (Bron Wikipedia) Leden zoeken
Hypno(psycho)therapie Hypno(psycho)therapie Hypnotherapie is het therapeutisch gebruik van hypnose om uw eigen interne hulpbronnen te mobiliseren om tot een mentale of fysieke genezing te komen. Sinds 1958 is hypnotherapie goedgekeurd door de American Medical Association (AMA) en wordt met veel succes toegepast door hypnotherapeuten. Hypnotherapie werkt doordat in de hypnotische trance de beperkende denkwereld waar we allemaal in leven wordt losgelaten. Gedurende de sessie kunnen verschillende beperkende denkkaders veranderen waardoor de wereld op een andere manier wordt ervaren. Leden zoeken
Individuaalpsychologie Individuaalpsychologie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Individualpsychologie of Adleriaanse psychologie heeft raakvlakken met zowel de humanistische als de cognitieve psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie. 3. Wat is Individualpsychologisch counselen? De Individualpsychologie is ontwikkeld door Alfred Adler, een collega van Sigmund Freud. De beide therapeuten hebben in hun beginjaren nauw met elkaar samengewerkt en elkaar beïnvloed. Vervolgens heeft de Individualpsychologie een eigen ontwikkeling doorgemaakt met andere uitgangspunten dan de psychoanalyse. •Basisaannames mensvisie: De mens is een sociaal wezen: een mens heeft andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen en zich gelukkig te voelen. De mens heeft een natuurlijke 29 behoefte om ergens bij te horen en zich nuttig te maken en is bereid hier veel voor te doen. De mens is een doelgericht wezen: de dingen die hij doet, doet hij omdat hij er een bepaald doel mee voor ogen heeft. Hij doet de dingen zoals hij ze doet omdat hij geleerd heeft dat het doel zo bereikt kan worden. De mens als ondeelbaar individu met een eigen verantwoordelijkheid: ‘Individual’ komt van het Latijnse werkwoord ‘individere’ dat ondeelbaar betekent. Gedachten, gevoelens en gedrag zijn op een gezamenlijk doel gericht, ook al kunnen ze elkaar op het eerste gezicht tegenspreken. Adler ziet de mens als schepper van zijn eigen leven hetgeen wil zeggen dat hij verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn handelen, maar ook voor wat hij voelt en denkt. De mens ontwikkelt een levensstijl: in zijn eerste levensjaren bouwt de mens, aan de hand van zijn ervaringen en de conclusies die het kind daaruit trekt, een beeld op van zichzelf, van de ander, van de wereld en van het leven. Deze verzameling van cognities wordt levensstijl (of levensplan) genoemd. Dit levensplan is het grondpatroon van waaruit de mens zichzelf en zijn omgeving waarneemt en op de gebeurtenissen in zijn leven reageert. Misinterpretaties tijdens de ontwikkeling: foutieve aannames in de ontwikkeling van dit levensplan kristalliseren zich uit in de vorm van een minderwaardigheidsgevoel, het gevoel er niet bij te horen of niets bij te kunnen dragen in de maatschappij. Een dergelijk gevoel van ontmoediging kan tot allerlei vormen van onproductief gedrag leiden, variërend van zich niet gedragende kinderen tot (ernstig) vluchtgedrag zoals een psychose. Leden zoeken
Integratieve kindertherapie Integratieve kindertherapie Werken met kinderen 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Kenmerkend voor de integratieve kindertherapie is dat zes verschillende vakgebieden, te weten het gedragstherapeutische model, het psychodynamische model, het communicatie model, het transpersoonlijke model, het medisch model en het stressmodel, integreren tot één geheel. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Therapeutisch spel met daarin conversatie, drama, visualisaties, suggesties, metaforen, imaginaties en aandacht voor lichaamstaal. 3. Wat is Integratieve Kindertherapie? De grondlegger van deze kortdurende en intensieve therapie is Charlotte Visch, verbonden aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Zij ontwikkelde een korte vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waarin het kind de mogelijkheid geboden wordt om op geheel eigen wijze aan de klacht te werken. De kindertherapeut gaat ervan uit dat kinderen uiteindelijk precies weten wat ze nodig hebben en ook de oplossing, in ieder geval op onbewust niveau, voor hun probleem kennen. Via het aanboren en versterken van de al aanwezige hulpbronnen, wordt met hulp van spel- en interventietechnieken, naar de oplossing toegewerkt. Samenwerking met de ouders is daarbij van groot belang. Leden zoeken
Integratieve therapie Integratieve therapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Integratieve therapie integreert verschillende vakgebieden tot één geheel. De integratief therapeut maakt daartoe gebruik van paradigma’s en behandelmethoden uit de: Psychodynamische of psychoanalytische vakgebieden Cliënt- en ervaringsgerichte therapieën Cognitieve- en gedragsmodificerende (leertheoretische) stromingen Lichaamsgerichte en energetische kennisgebieden Communicatietheorie en systeemtherapie Humanistische-, existentiële- en spirituele richtingen 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie in combinatie met (energetisch) lichaamswerk. 3. Wat is Integratieve Therapie? Tot begin jaren tachtig in de twintigste eeuw stonden er huizenhoge schotten tussen de verschillende belangrijke psychotherapiescholen. De dialoog vond plaats met gelijkgestemden binnen de eigen kring. Onvrede hiermee voedde de behoefte tot integratie. Het besef brak door dat elke traditionele therapieschool zijn sterke kanten en zijn beperkingen had. Beroepsbeoefenaren stelden, vanuit een open wetenschappelijke houding, de vraag wat de verschillende stromingen gemeenschappelijk hebben. Wat kan er, voorbij de grenzen van de eigen school, geleerd worden over psychotherapie en gedragsverandering van andere denkwijzen? Leden zoeken
Jungiaans Analytische therapie Jungiaans Analytische therapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie. 3. Wat is Jungiaans Analytische therapie? De basis van de theoretische beschouwingen van Jung, grondlegger van de analytische psychologie, is zelfonderzoek van persoonlijk onbewust materiaal dat zich onder andere via dromen en tekeningen aandient. Met zijn theorie over het onbewuste en het belang dat Jung toekent aan collectief menselijke beelden en archetypische symboliek heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen. Problemen aangaande levensprocessen of levensfasen worden meer inzichtelijk en daardoor beter behandelbaar. Symbooltaal, de taal waarin het onbewuste tot ons spreekt, vindt zijn weerslag in mythen, sprookjes en kunstuitingen. Het is de enige taal die in staat is een brug te slaan tussen menselijke gedragingen, culturen en religies. Basisbegrippen. Jung heeft in zijn levenswerk basisbegrippen ontwikkeld die beschouwd kunnen worden als bouwstenen van de menselijke psyche. De typisch Jungiaanse betekenis ontlenen deze begrippen aan een kader waarin de psyche onderverdeeld is in lagen: het bewuste, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste. Leden zoeken
Neuro-Linguistische Programming (NLP/NLPt) Neuro-Linguistische Programming (NLP/NLPt) 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Cognitieve gedragstherapie aangevuld met elementen uit de communicatie en systeemtherapie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie. 3. Wat is Neuro-Linguistische Psychotherapie? NLPt is de therapeutische uitwerking van Neuro Linguistisch Programmeren, zoals dat eind jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw in de VS ontstond door het werk van Richard Bandler en John Grindler. De basis van NLP is hun uiterst gedetailleerd onderzoek naar de succesvolle ingrediënten in het werk van grote therapeuten als F. Perls, V. Satir en M. Erickson. De therapie is gericht op het verwerven van inzicht (emotioneel en rationeel) in denken, voelen en handelen, het herkennen van de patronen die belemmerend werken en hoe deze om te zetten in meer adequate en passende handelswijzen. • Uitgangspunten: Ieder mens construeert in de loop van zijn leven een eigen, uniek model van de werkelijkheid aan de hand waarvan de grote hoeveelheid nieuwe informatie die via 41 de zintuigen binnenkomt geordend en verwerkt wordt. Iedereen leert op een geheel eigen manier betekenis te geven aan de feiten. De subjectieve ervaring van de mens bestaande uit zintuiglijke waarnemingen, gevoelens en overtuigingen, taal, verbeelding en betekenisverlening is opgebouwd uit patronen van een herkenbare regelmaat. Binnen elke menselijke ordening van de werkelijkheid zijn zowel belemmeringen als mogelijke hulpbronnen voorhanden. Onbewuste patronen kunnen bewust gemaakt worden. Het geheel is meer dan de som der delen. De mens is meer dan een optelsom van gevoel, verstand en handelen of van ziel, geest en lichaam. De drie componenten zijn op complexe wijze met elkaar verweven en werken op elkaar in. De mens is onderdeel van een groter geheel in tijd (verleden – heden - toekomst) en ruimte. Hij is geplaatst in een context en gaat een relatie aan met zijn sociale omgeving. Leden zoeken
Neurofeedback Neurofeedback Neurofeedback (NFB), ook wel neurotherapie, neurobiofeedback of EEG-biofeedback (EEGBF) genoemd, is een therapie waarbij de hersengolfactiviteit wordt omgezet in beelden, geluiden of trillingen. Met behulp van deze “feedback” zou men via operante conditionering de eigen hersenactiviteit kunnen beïnvloeden. Bepaalde soorten hersengolven hangen namelijk rechtstreeks samen met bepaalde hersenactiviteiten. Zo blijken de trage corticale golven, ofwel de slow cortical potentials (SCP), verband te houden met slaap en ontspanning, terwijl de snellere betagolven juist duiden op concentratie. De bedoeling van neurofeedback nu is om de golven die met een bepaalde klacht verband houden te onderdrukken en de golven die de klacht verminderen juist te versterken. Bron: Wikipedia Leden zoeken
Opvoedingsondersteuning/pedagogisch adviseren. Opvoedingsondersteuning/pedagogisch adviseren Het werken met ouders 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie en cognitieve gedragstherapie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Vraaggerichte adviesgesprekken. 3. Wat is opvoedingsondersteuning/pedagogisch adviseren? Opvoedingsondersteuning omvat alle activiteiten gericht op ouders en andere (beroeps)opvoeders om het pedagogisch handelen te verbeteren. Kort gezegd: opvoeders helpen opvoeden. Het speelt in op de behoefte van ouders aan steun bij de zorg voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch adviseren is een methode binnen het werkveld van opvoedingsondersteuning. Het neemt een plek in tussen het reguliere aanbod van eerstelijns – en basisvoorzieningen en de meer gespecialiseerde vormen van hulp bij opvoedingsproblemen vanuit de jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De grondlegger van pedagogisch adviseren is Geraldien Blokland (1996, Nederlands instituut voor Zorg en Welzijn). Leden zoeken
Orthopedagoog Orthopedagoog Groep universitair opgeleide therapeuten. De orthopedagoog houdt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jeugdigen. Het betreft een specialisatie in de pedagogiek die zich bezighoudt met de opvoeding van het afwijkende of gehandicapte kind. De taak van de orthopedagoog is hulp te bieden aan het in de ontwikkeling bedreigde kind. Een orthopedagoog heeft een universitaire opleiding pedagogiek gevolgd met als specialisatie orthopedagogiek. Hiermee is de orthopedagoog bevoegd om intelligentieonderzoek te doen, de prestatiemotivatie te onderzoeken en faalangst vast te stellen. Om ook andere stoornissen te kunnen diagnosticeren is een post-doctorale opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist te volgen. De orthopedagoog maakt voor kinderen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de opvoeding krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit. Om dat te bereiken verricht de orthopedagoog psychologisch onderzoek bij de kinderen om te achterhalen met welke problemen zij kampen en wat daarvan de oorzaak is. Bij de daaropvolgende behandeling betrekt de orthopedagoog ook de opvoeders. De orthopedagoog geeft hun adviezen met betrekking tot de opvoeding en met betrekking tot therapeutische handelingen die zij zelf kunnen verrichten. Leden zoeken
Pastorale therapie Pastorale therapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Integratie van christelijk pastoraat met één of meer hoofdstromingen in de hedendaagse psychotherapie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie in combinatie met aandacht voor lijfelijke beleving en expressie. 3. Wat is pastorale therapie/ counseling, christelijke counseling? De opleving van moderne pastorale counseling begon halverwege de jaren ’20 van de vorige eeuw met Anton Boisen als de belangrijkste grondlegger van de ‘Clinical Pastoral Education’ beweging; in Nederland bekend onder de naam ‘Klinisch Pastorale Vorming’. In de tweede helft van de 20e eeuw krijgt de stroming van ‘christelijke therapie’ in Nederland een impuls door het werk van Bruce Narramore en Gary Collins. • Oude traditie: De verschillende promotors van pastorale therapie baseren zich allen op de rijke traditie aan hulpverlening vanuit de ‘toegepaste theologie’. De geschiedenis daarvan gaat eeuwen terug op de persoon Jezus Christus, die met zijn aanwezigheid en zijn woorden de toegang opende tot een innerlijk en aandachtig leven dat leidt tot gezondheid en geestelijke groei. De huidige pastorale therapie heeft in de afgelopen eeuw vorm gekregen onder invloed van de verschillende hoofdstromingen in de psychologie: psychoanalyse, humanistische psychologie, gedragstherapie en systemische benaderingen. Door die voortgaande ontwikkeling, geïntegreerd met het beginsel dat het menselijke proces en bestaan er is vanuit, met en gericht op God, kan de pastorale counseling aangemerkt worden als een integratieve vorm van therapie. • Mensvisie: de pastorale therapie gaat uit van een mensvisie zoals verwoord in de bijbel door haar grondlegger: de mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest, geschapen door en in relatie met God, met zowel een bijna goddelijke waarde alsook een narcistische neiging om zelf als God te willen zijn. • Definitie: Door de diversiteit in de geschiedenis van pastorale counseling is er geen ‘meest oorspronkelijke’ definitie te geven van de discipline. Meer zeggend is het wellicht om een van de meest recente definities te geven. De Nederlandse ‘Associatie van Christelijke Counselors’ (ACC): pastorale counseling is “die activiteit die er naar streeft mensen te begeleiden naar constructieve verandering en groei in een specifiek of meerdere aspecten van hun leven, en dit binnen de afgesproken grenzen van een hulpverleningsrelatie, in overeenstemming met bijbelse uitgangspunten, doelstellingen en methoden, gepraktiseerd binnen een kader van christelijke toewijding, inzicht en waarden.” Dit komt ook mooi tot uitdrukking in Paul Tillich’s definitie van pastorale counseling: “a helping encounter in the dimension of ultimate concern”. • Het ‘woord’ heeft van oudsher een centrale plaats. Dit moet breder opgevat worden dan alleen het gesprekselement van de therapie. Er is binnen de verbale ontmoeting ook aandacht voor lijfelijke beleving en expressie. De ‘woorden’ van en tot God (bijbel en gebed) kunnen onderdeel zijn van het therapeutisch proces. Daarbij gaat het erom dat de ervaringswoorden van de bijbel zich kruisen met de menselijke innerlijke ervaring. Leden zoeken
Pedagoog Pedagoog Groep universitair opgeleide pedagogen. De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord 'paidagoogia' wat letterlijk 'kinderleiding' betekent. De wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfasen, en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving: familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media, etc. De nadruk ligt vooral op het handelen. Onder pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden verstaan. Ook wordt de opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen onderzocht. Ze leven in een moeilijke situatie of het dreigt verkeerd te lopen. Opmerkelijk is dat de opvoedingswetenschap (pedagogiek) lang niet in alle landen als zelfstandige wetenschap bestaat, in Nederland en België is dit overigens wel het geval. In Groot-Brittannië heet het Education en is het één profiel samen met Maatschappelijk werk en dienstverlening. Er bestaat dus geen apart Pedagogiekprofiel. In Duitsland heeft men Socialpedagogik, dit komt redelijk overeen met Pedagogiek in Nederland, alleen is het in Duitsland alleen op de universiteit te volgen. In België heet het Pedagogie, maar het idee erachter is hetzelfde als in Nederland. (Bron Wikipedia) Leden zoeken
Pesso-psychotherapie. Pesso-psychotherapie. 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse, humanistische psychologie, systeemgerichte oriëntatie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Lichaamsgerichte therapie in een groep. 3. Wat is Pesso-psychotherapie (Pesso-Boyden-System-Psychomotor)? Pesso-psychotherapie is tussen1960 en 1970 ontwikkeld door het Amerikaanse echtpaar Al Pesso en Diana Boyden en in 1992 in Nederland geïntroduceerd. In hun werk als dansleraren ontdekten Pesso en Boyden een samenhang tussen fysieke beperkingen –gestolde bewegingen- en psychische en emotionele blokkades. Om zowel in de fysieke als de psychische problematiek beweging te krijgen is het uiten van de emotie niet voldoende. Pas wanneer de emotie opgevangen wordt in een passende tegenbeweging volgt er voldoening en ontspanning. Naast de lijfelijke gewaarwordingen en impulsen is er ook aandacht voor het onder woorden brengen van de gevoelde beleving. De focus ligt op het opdoen van nieuwe, positieve, symbolisch correctieve ervaringen, zodat deze een plaats gaan innemen in het zelfbeeld. Mensbeeld. Ieder mens heeft een innerlijke drang tot zelfrealisatie en staat voor de taak de erfelijk meegekregen mogelijkheden tot ontplooiing te brengen. De genetische potenties zijn eigen aan de gehele menselijke soort, maar ook individueel verschillend en hebben een fysieke en psychische dimensie. Het individuele, unieke deel noemt Pesso het ‘Ware Zelf’ of de Ziel. Leven betekent het realiseren van het ‘Ware Zelf’, door trial and error, met als doel dat de mogelijkheden realiteit worden. De mens wordt van binnenuit, vanuit het lichaam, gedreven in dit proces van wording. Leden zoeken
PRI (Past Reality Integration)

Past Reality Integration gaat ervan uit dat wij als volwassene de wereld vaak zien door de bril van de afweermechanismen die we als kind hebben moeten ontwikkelen. Deze afweermechanismen zorgen ervoor dat we de pijn die ons als kind is aangedaan niet hoeven te voelen. Het zijn echter deze afweermechanismen die ons als volwassene het meest doen lijden omdat ze onze waarneming van het heden zo sterk vertekenen. Angst, somberheid, boosheid, overspannenheid en gebrek aan werkelijk contact, zijn én veroorzaken in het heden onze problemen.

PRI stelt zich ten doel ons te helpen toe te werken naar het bewust worden van de destructieve werking van deze afweermechanismen, naar het stoppen van de afweer en vervolgens naar het afbreken of ontmantelen ervan. Achter onze afweren schuilt de oude pijn die wij als kind hebben moeten verdringen omdat het toelaten ervan op dat moment zó pijnlijk zou zijn geweest dat we het niet zouden hebben kunnen verdragen. De situatie van het kind dat we waren was namelijk totaal anders dan die van de volwassene die we nu zijn: we waren klein, afhankelijk en overgeleverd aan anderen voor de zorg, liefde, warmte en begrip die we nodig hadden.

Bron: Website PRI: http://www.pastrealityintegration.com/nl/

Leden zoeken
Psychodrama Psychodrama Leden zoeken
Psycholoog Psycholoog Betreft de groep universitair opgeleide psychologen. Een psycholoog is een expert in de psychologie. Een psycholoog is geen arts en niet bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geestesziekten waar nodig behandelen met behulp van medicatie. Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersenprocessen. Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater geneeskunde heeft gestudeerd en vooral is gespecialiseerd in mentale stoornissen en het gedrag wat daaruit voort vloeit; hij zal problemen meer vanuit een medische hoek benaderen. Een psycholoog heeft de bevoegdheid om het gedrag van de mens te analyseren, en dit op verschillende niveaus (cognitieve processen, neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie, differentiële psychologie), en via verschillende invalshoeken (ontwikkelingspsychologie, gedragsgenetica, gedragsanalyse). (Bron Wikipedia) Leden zoeken
Psychosociale therapie Psychosociale therapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Eclecticisme, toepassing vanuit de verschillende vakgebieden binnen de psychologie: cognitieve gedragstherapie, humanistische psychologie, psychoanalyse, systeembenadering. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie, soms ondersteund door lichaamsgerichte therapie. 3. Wat is psychosociale therapie? Behalve raakvlakken met de bovengenoemde vakgebieden in de psychologie heeft de psychosociale benadering affiniteit met het maatschappelijk werk. De psychosociale therapie wordt bekend door het werk van Florence Hollis ongeveer halverwege de 20e eeuw. Zij ontwikkelt de ‘psychosocial casework’ methode, een cognitieve benadering gericht op inzicht. Van belang in de psychosociale begeleiding is de afstemming op de hulpvraag en de behoeften van de cliënt, met de nadruk op de positieve mogelijkheden die deze mens in zich heeft. Het creëren en onderhouden van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt neemt een centrale plaats in. Leden zoeken
Psychosynthese Psychosynthese 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse uitgebreid met concepten uit de cognitieve gedragstherapie, de humanistische psychologie en de transpersoonlijke psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie. 3. Wat is psychosynthese? De oprichter, Roberto Assagioli (1888-1974), werd door zijn tijd- en vakgenoten Freud en Jung gezien als een belangrijke uitdrager van de psychoanalyse in Italië. In plaats van de orthodoxe freudiaanse psychoanalyse koos hij echter zijn eigen weg. Hij ontwikkelde een theoretisch concept van de menselijke geest en psyche vanuit een multidimensionale benadering (ideeën en gedachten uit de wetenschappelijke psychologie in combinatie met inzichten uit de westerse filosofie en de mystieke tradities uit het oosten), die hij in 1926 officieel psychosynthese noemde. • Kerngedachten. De mens beschikt over een zelfhelend vermogen. Dit vermogen kan opnieuw aangesproken worden. Ook als het verborgen of kwijt geraakt is onder een groot verlies, vastgeroeste patronen of andersoortige blokkades. Elk mens heeft een persoonlijk levensverhaal met de daarbijbehorende gedachten, gevoelens, behoeften, idealen en kwaliteiten. Het behoort tot zijn unieke mogelijkheden zich hiervan bewust te worden. Elk mens heeft een ziel met de wil als richtinggevend principe en heeft een solide persoonlijkheid nodig gebaseerd op identiteit, bewustzijn en verantwoordelijkheid in het hier en nu. De mens is een ondeelbaar geheel. De lichamelijke, emotionele, verstandelijke, spirituele en relationele aspecten kunnen niet los van elkaar en evenmin als te isoleren verschijnselen gezien worden. De verschillende kanten van de menselijke persoonlijkheid als geheel heten subpersonen, elk bestaande uit de bovengenoemde aspecten. Subpersonen kunnen zich kenbaar maken op velerlei wijzen en dus ook in de vorm van symptomen en pathologische verschijnselen. • Theoretische uitgangspunten: het ei van Assagioli het ei van Assagioli Het lagere onbewuste (1): dit bevat de primitieve, biologische driften/complexen en de ervaringen/trauma’s uit de jeugd en kindertijd. De persoonlijke dimensie: in de kern van het middelste onbewuste (2), dat gemakkelijk toegankelijk is voor het menselijk bewustzijn (4) bevindt zich een centrum van persoonlijke zelf of het ik (5). Dit zelf is erop gericht constructief richting te geven aan de ontwikkeling van een solide persoonlijkheid die effectief functioneert. In het zelf is de wil gesitueerd. De wil is een uitdrukking van autonomie en heeft een leidende en regulerende functie. De transpersoonlijke dimensie: het zelf (5) is met een navelstreng verbonden met de top van het ei: het Hogere Zelf (6), het hoogste punt van het hogere of transpersoonlijke onbewuste (3). Het Transpersoonlijke Zelf is het integratieve aspect van de mens en het bevindt zich op de grens van het persoonlijke en het collectieve. Het staat zo hoog in het diagram om aan te geven dat het omringend, doordringend en omvattend inwerkt op het hele Zijn in alle richtingen en lagen. Op de laag van het transpersoonlijke onbewuste vormt zich intuïtie en spiritualiteit, het gevoel voor zin en betekenis van het leven, de meest authentieke identiteit en de diepste ervaring van Zijn. Dat kan zich uiten in artistieke, filosofische, wetenschappelijke inspiratie, creatieve, ethische en contemplatieve belevingen, verlichting en extase. Het Transpersoonlijke Zelf is de zetel van Hoger Bewustzijn, Liefde en Wil. Vanuit deze plek kan de mens zich richten op de wereld buiten zijn persoonlijke ik om een breder perspectief in te nemen en daarmee begeeft hij zich op de laag van de zingeving. Het collectieve onbewuste (7). Dit is het onbewuste dat de mensheid tot zijn beschikking heeft en waar het individu uit kan putten. Alle grenzen tussen de delen van het ei zijn als stippellijnen weergegeven om te benadrukken dat de onderscheiden lagen in het diagram elkaar doordringen. Leden zoeken
Rationeel Emotieve Therapie (RET) Rationeel Emotieve Therapie (RET) 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Cognitieve gedragstherapie. 2. Oriëntatie van de therapievorm Gesprekstherapie. 3. Wat is Rationeel Emotieve therapie? Rationeel Emotieve therapie (RET) is ontwikkeld door dr. Albert Ellis, geboren in1913 in de Verenigde Staten. Albert Ellis, van oorsprong psychoanalyticus, ontdekte dat de manier waarop iemand denkt onmiddellijk gevolgen heeft voor hoe hij zich op dat moment voelt en gedraagt. In RET wordt onderscheid gemaakt in twee typen gedachten. Irrationele gedachten zijn gedachten die belemmerend werken in het dagelijks functioneren. Rationele gedachten zijn gedachten die functioneel zijn. Ze helpen om optimaal te kunnen functioneren. De cliënt leert, in situaties die hij moeilijk vindt zijn manier van denken te veranderen. Door anders te denken kan de cliënt leren zich in dezelfde situatie anders te voelen en zich anders te gedragen. Hij krijgt daarmee meer grip op zijn gedrag en zijn gemoedstoestand. Leden zoeken
Re-integratietherapie Re-integratietherapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie in combinatie met lichaamsgerichte therapie. 3. Wat is re-integratietherapie? Re-integratietherapie probeert antwoord te geven op vragen in de maatschappelijke context: - ”Hoe kan het hoge ziekteverzuim worden teruggedrongen?” - “Hoe kunnen moeilijk of niet plaatsbaren toch duurzaam naar werk worden begeleid, zodat mensen weer voldoening vinden in hun leven? - “Hoe kunnen de kosten voor uitkeringsverstrekkers en werkgevers geminimaliseerd worden?” Ongeveer 60 tot 70% van de mensen die met ziekteverlof gaan, hebben een emotioneel probleem. Een deel van deze mensen kan door loopbaancoaches en re-integratiebureaus goed op weg geholpen worden. Voor anderen heeft het re-integratietraject (nog) geen zin, omdat het door de ernst of de aard van de problemen gedoemd is te mislukken. Het is voor een werknemer buitengewoon ontmoedigend om binnen een paar maanden weer op straat te staan en te moeten constateren dat de problemen alleen maar erger zijn geworden. Dan is er therapeutische hulp nodig. Re-integratietherapie is een combinatie van holistische therapieën die zich richten op de goede afstemming van de mens met zijn werkomgeving. • Mensvisie: De mens is een holistisch wezen. Als lichaam, gevoel, verstand en bezieling goed op elkaar zijn afgestemd, zit de mens goed in zijn vel. Hij vindt zijn weg op een vanzelfsprekende manier. De maatschappij waarin we leven overwaardeert het doen en denken. Voelen en spirituele zingeving daarentegen worden ondergewaardeerd. Dat maakt het extra belangrijk dat mensen leren de signalen die het leven aanreikt te verstaan in termen van onderliggende behoeften op elk van de genoemde niveaus. Van daaruit is het mogelijk de juiste actie, op de juiste plek, te ondernemen en in elke situatie een gepast antwoord beschikbaar te hebben (response-ability). De mens kan niet los gezien worden van zijn context. Sterker nog, ieder mens kan zichzelf slechts leren kennen in verhouding tot zijn sociale omgeving. Als er in de wisselwerking tussen mens en context iets bij herhaling verkeerd loopt verliest de mens niet alleen het contact met zijn omgeving, maar vooral ook met zichzelf. Door het herstellen van die wisselwerking komen mensen weer tot hun recht in het samen leven en werken met elkaar en wordt arbeidsvreugde, groei en bezieling weer mogelijk. Leden zoeken
Regressie- en reïncarnatietherapie Regressie- en reïncarnatietherapie Leden zoeken
Relatie- en Gezinstherapie Relatie- en Gezinstherapie Kenmerkend voor relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) is dat partners en/of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloedt door de mensen waarmee je samenleeft en andersom. Een relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) weet dit als geen ander. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega's, hulpverleners etc.). Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn. Bron: website van de NVRG Leden zoeken
Seksuoloog (NVVS) Seksuoloog (NVVS) Seksuologie is de wetenschap van seksualiteit, deze wetenschap haalt zijn kennis uit verschillende disciplines. Seksuologie behandelt zowel de normale als de abnormale seksualiteit. Rond 1900 begon de opmars van de seksuologie. 1906 wordt gezien als het geboortejaar van de seksuologie; vanaf dat jaar is de ontwikkeling van de seksuologie als wetenschap zeer snel gegaan. Er verschenen seksuologische tijdschriften en er werden seksuologische verenigingen opgericht. In de jaren '60 en '70 voltrok zich de seksuele revolutie die zorgde voor grote veranderingen op het gebied van de beleving, praktisering en morele beoordeling van seksualiteit. In het onderwijs werd seksuologie langzaam ingevoerd. Eind jaren '80 verscheen het eerste leerboek over seksuologie voor artsen in opleiding, een decennium later ook voor een breder publiek. Door de jaren heen hebben er verschuivingen plaatsgevonden in de behandelaars: eerst was met name de psychoanalytisch georiënteerde psychiater in beeld, later verschoof het zwaartepunt naar de klinisch psycholoog en vooral als deze gericht is op gedragstherapie. Bron: Wikipedia Leden zoeken
Speltherapie Speltherapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse. 2. Oriëntatie van de therapievorm. (Kinder)spel als medium binnen de veiligheid van de therapeutische relatie in de spelkamer. 3. Wat is speltherapie? Speltherapie is ontwikkeld door Anna Freud op basis van de theoretische uitgangspunten van haar echtgenoot Sigmund Freud, toegespitst op de eigenheid van het kind. Het kind krijgt via spel mogelijkheden aangeboden om emoties en belevingen die los komen te verwerken, maar ook om nieuw gedrag aan te leren en te oefenen. In Nederland heeft Joop Hellendoorn het therapeutisch kinderspel verder uitgewerkt in wat bekend is geworden als de beeldcommunicatie, het communiceren middels uitbeelden en verbeelden met behulp van spelmateriaal. Het specifieke van de discipline is: De spelkamer als veilige ruimte, waarin de cliënt in regressie kan gaan, dat wil zeggen terug naar een eerdere ontwikkelingsfase, om al spelende de stagnatie in de ontwikkeling te doorbreken. • het speelgoed dat de mogelijkheid geeft de belevingswereld te verbeelden. Het individuele contact door middel van spel tussen speltherapeut en cliënt. Het spel geeft het kind gelegenheid tot het ontladen van spanning, tot het uiten van gevoelens en tot het experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Het kind kan opgedane ervaringen uitspelen en verwerken. Het is voor het kind hét middel tot communicatie met anderen en te delen wat hij beleefd heeft. In het spel onderzoekt het kind zijn eigen mogelijkheden en de reacties van de omgeving. Het gewone spel heeft een therapeutische betekenis daar waar het kind inzicht krijgt in, begrip voor en grip op zijn omgeving, waardoor hij aan zijn problemen een nieuwe betekenis kan geven en hij handvatten aangereikt krijgt om beter om te gaan met moeilijke situaties en omstandigheden. De beeldentaal waarin het kind en de therapeut met elkaar communiceren. Het kind doet ‘alsof’. Het doet alsof de teddybeer het pasgeboren broertje is. Met de dieren van de ark van Noach kan hij zijn sociale omgeving verbeelden en laten zien hoe hij de school en zijn buurt beleeft. Op die manier kan hij zijn wensen, verlangens, angsten en teleurstellingen uitspelen en uitwerken. In het proces dat volgt wordt er uitgeprobeerd, er wordt gevochten, er worden plannen gesmeed, er gaan dingen goed, er gaan dingen mis. Het werken aan het probleem betekent het verlies van het irreële ideaalbeeld. Dit is een rouwproces. Daarvoor in de plaats ontstaat een besef en acceptatie van realiteit en daarmee een beter omgaan met de moeilijke situatie waarvoor het kind in therapie is gekomen. Tegelijkertijd krijgt het kind gereedschap mee om nieuwe problemen gezonder aan te pakken. Doel van de therapie: Het kind krijgt weer contact met zijn innerlijk, meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Dat leidt tot een positievere relatie met de wereld, een evenwichtiger omgang met anderen en een gezonde aanpak van voorkomende moeilijkheden. Het kind zit beter in zijn vel en is in staat om op eigen kompas te varen. Benodigde vaardigheden van de therapeut: De therapeut moet in staat zijn een sfeer van veiligheid en vrijheid te creëren in de spelkamer en contact kunnen maken met het kind. Zij moet de beeldentaal van het spel kunnen verstaan en ook gebruik kunnen maken van beelden in de communicatie met het kind. De therapeut moet volgend aanwezig kunnen zijn, maar daar waar nodig ook confronterend en directief. Leden zoeken
Stem- en/of zangtherapie Stem- en/of zangtherapie Profiel moet nog geschreven worden. Leden zoeken
Supervisie Supervisie Supervisie een krachtig instrument om kwaliteiten te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren hanteren van de beroepsmethodiek en helpt de professionaliteit uit te bouwen en actueel te houden. Het zelflerend vermogen van de supervisant ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar hij of zij in het hulpverlenend werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat. Uitgangspunt is de persoon van de supervisant met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn werken met mensen. Door de hulpverlenende relatie te onderzoeken qua denken, voelen, doen en willen ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen. De supervisant formuleert zijn eigen leerdoelen. Tijdens supervisie kan op basis van nieuwe inzichten geëxperimenteerd worden met ander gedrag. Zo worden grenzen van de persoon en de cliënt onderzocht. Leden zoeken
Symbooldrama Symbooldrama 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie. 3. Wat is symbooldrama? Symbooldrama is ontwikkeld door de Duitse psychiater Prof, Dr Hanscarl Leuner. Deze op de psychoanalyse georiënteerde geleide dagdroomtherapie wordt door de cliënt in een toestand van verdiepte ontspanning doorleefd. • Kerngedachten. Naast de nachtdroom die zich spontaan voordoet tijdens de slaap, is er de dagdroom die opgeroepen kan worden in een toestand van diepe ontspanning. De dagdroom kan soms uitgesproken helder zijn in zijn betekenis voor het waakbewustzijn. De symboliek is beter toegankelijk dan die van de nachtdroom en geeft een inzicht in de onderbewuste structuur van de cliënt. De beelden die opkomen, de geïmagineerde beelden worden beschouwd als projecties vanuit het onderbewuste. Dit hoeft niet uitsluitend in een strikt Freudiaanse context geplaatst te worden. Ook vanuit een ander theoretisch kader kan effectief met symbooldrama gewerkt worden. De, uit de diepere gevoelslaag voortkomende of ‘katathyme’, beelden worden door cliënten als bijna reëel ervaren en beschreven, zeker tijdens de duur van de dagdroom. Het gaat gepaard met, soms heftige, gevoelens van allerlei aard. Om de autonomie van de cliënt te waarborgen, te bevestigen en aan te moedigen wordt de verdiepte ontspanning niet geïndiceerd door de therapeut via hypnose, maar ingestudeerd door middel van de twee eerste basisoefeningen van Autogene Training (A.T.). De cliënt leert dat hij zelf zijn lichaam en geest kan sturen in een vooraf bepaalde richting. De bekende begrippen uit de psychoanalyse als weerstand, overdracht en tegenoverdracht zijn ook in symbooldrama kernbegrippen. Het verschil is dat de overdracht zich ontwikkelt in de geprojecteerde beelden en zich niet rechtstreeks richt op de therapeut. Veelal is deze analytische overdracht een weg voor de patiënt zijn innerlijke wereld geleidelijk aan te gaan vertrouwen. Het is een vorm van overdracht, die teruggrijpt op de peuterleeftijd waarin het kind de kans moet krijgen zijn omgeving zelfstandig te verkennen. Uiteraard onder het wakend oog van zijn moeder die, idealiter, alleen ingrijpt waar het fout zou kunnen gaan. Projectie van de tekortkomingen uit de kindertijd in het dagdroombeeld en de exploratie ervan leiden tot een grotere ik sterkte en rijping van de persoonlijkheid waardoor, als hinderlijk ervaren, symptomen kunnen verdwijnen. Leden zoeken
Systeem georiënteerde familieopstellingen Systeem georiënteerde familieopstellingen Leden zoeken
Systeemtherapie Systeemtherapie Hier moet nog een profiel van gemaakt worden. Leden zoeken
Transpersoonlijke therapie Transpersoonlijke therapie Naam van de discipline: Transpersoonlijke therapie Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie: Transpersoonlijke psychologie komt als stroming na de humanistische stroming binnen de psychologie. Het omvat zowel kennis en methoden uit de voorgaande stromingen als ook transpersoonlijke kennis, ervaring en methoden. Je kunt hierbij denken aan kennis uit mystieke scholen van Oost en West. Voorgaande stromingen zijn de psychoanalytische, ook wel dieptepsychologie genoemd. De behavioristische ofwel de gedragspsychologie en de humanistische stroming, wat je zou kunnen omschrijven als groeipsychologie. Oriëntatie van de therapievorm: Transpersoonlijke therapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie. Het omvat zowel lichaamsgerichte therapie als gesprekstherapie. In de therapie houdt dit in dat de ervaring uitgangspunt is en niet de theorie. Het omvat methoden uit zowel de voorgaande stromingen binnen de psychologie als uit spirituele, religieuze en mystieke tradities en stromingen. Wat is Transpersoonlijke therapie? In Transpersoonlijke therapie staat zowel een helend aspect centraal, als de ervaring van intrinsieke heelheid die er al is. In het helende deel van de therapie staat bewustwording en het oplossen van pijn en pijnpatronen centraal (de oorspronkelijke pijn; het trauma en de overlevingsstrategieën om hiermee om te gaan). In het transpersoonlijke deel van de therapie staat het persoonlijk overstijgende centraal. Dat waarin we allen een zijn, dat wat ons met elkaar verbind en dat wat en wie we allen in essentie zijn. Er is ruimte, en er wordt specifiek ruimte gemaakt, voor mystieke, transcendente en spirituele ervaringen. Overigens lopen de nu kunstmatig uit elkaar beschreven delen van de therapie, in de praktijk door elkaar. In het helende aspect van de therapie kan puur aanwezig zijn opwellen en van de transpersoonlijke aspecten van de therapie kan een diepe heling uitgaan. Belangrijke eigenschap van de therapie is dat het niet uitsluit maar verruimd. Grondleggers van de transpersoonlijke psychologie zijn onder andere Stanislav Grof, Ken Wilber en Michael Washburn. Het is overigens een stroming die (evenals de andere stromingen) in ontwikkeling is en voortdurend meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen. Kenneth Earl Wilber, geboren op 31 januari 1949 is een Amerikaanse filosoof die veel geschreven heeft over een integrale theorie van het bewustzijn, zijn transpersoonlijke visie. In zijn werken geeft hij een samenhangend beeld van inzichten uit de psychologie, mystiek, postmodernisme, empirische wetenschap en systeemtheorie. Naast kennis uit de ontwikkelingspsychologie dat zich vooral buigt over de ontwikkeling (en heling) tot een gezonde persoonlijkheid omvat Ken Wilber ook kennis en ervaring uit de mystieke scholen van oost en west waaronder het hindoeïsme, boeddhisme, soefisme, christendom en dergelijke. De kennis en ervaring uit de mystiek passen in de doorgaande ontwikkeling van een gezonde persoonlijkheid naar het persoonlijk overstijgende, het transpersoonlijke. Enkele citaten uit zijn werk; Het Atman project, een transpersoonlijke visie op menselijke ontwikkeling: ‘We hebben gezien dat psychologische ontwikkeling in mensen hetzelfde doel heeft als de natuurlijke evolutie: het voortbrengen van eenheden van steeds hogere orde. En omdat de hoogste Eenheid gelijk is aan Boeddha, God of Atman (om deze termen in hun ruimste betekenis als ‘laatste werkelijkheid’te nemen), volgt hieruit dat psychologische groei gericht is op Atman. En dat is deel van wat we het Atman project noemen.’… ‘Vanaf het begin heeft de ziel een besef van deze Atman-natuur en streeft ze ernaar deze te verwezenlijken als een realiteit en n iet alleen maar als een ingevouwen potentieel.’… ‘Elk stadium of niveau van groei zoekt de absolute Eenheid – dat noemen we de Atman- trend of de Atman- telos. Maar op manieren of onder omstandigheden die het noodzakelijkerwijze verhinderen – dat noemen we de Atman beperking of Atman- ontkenning of contractie. ‘ … ‘Dat is het eigenlijke Atman-project, het bereiken van een compromis tussen de Atman- trend en de Atman- beperking.’ Zijn werk vormt de belangrijkste theoretisch grondslag en inspiratie voor de huidige transpersoonlijke psychologie. Beschrijving van de werkwijze in de dagelijkse praktijk: In het helende ‘deel’ van de therapie wordt gewerkt met diverse methoden uit de diverse psychologische stromingen. Je kunt hierbij denken aan cognitieve therapie, NLP, gestalttherapie, voice dialoge, visualisaties, lichaamsgericht werken, familieopstellingen en systemisch werken, werken met het onbewuste en dergelijke. Dit is ook afhankelijk van de specialisaties van de therapeut en diens persoonlijke interesse en bekwaamheid. In het transpersoonlijke ‘deel’ van de therapie wordt onde andere gewerkt met methoden als: meditatievormen, familieopstellingen (systemisch werken), voice dialoge, visualisatie, werken met het onbewuste en energetisch werken. Ten overvloede; het helende deel van de persoonlijkheid kan niet gescheiden worden van het transpersoonlijke deel van het persoonlijk overstijgende. De houding en aanwezigheid van de therapeut is geworteld in mindfulness. Aandachtig aanwezig zijn bij de cliënt in het huidige moment, zonder oordeel of uitsluiting. Vanuit overgave en vertrouwen in niet- weten laat de therapeut de hem bekende (overtuigingen en theorieën) los, puttende uit een rijke bron van interventies en kwaliteiten die hij tijdens de opleiding en ervaring opgedaan heeft. Dit geeft de therapie een frisheid, creativiteit en volledigheid om voortdurend aan te sluiten bij wat er nu is. Belangrijk te vermelden is dat de kracht van transpersoonlijke therapie niet schuilt in de visie of methode, maar in de houding van de therapeut. Een transpersoonlijk therapeut beschouwt problemen als onderdeel van het leven en het ervaren en doorleven ervan als een poort naar ieders hart en ziel. Ze dragen een belangrijk potentieel in zich, zodra we ons hiervoor openen. Dit in tegenstelling tot veel andere therapievormen, die vooral gericht zijn op het oplossen van problemen. De therapie is zo lang en zo kort als wenselijk is. Het kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden, als gezin of stel. Doelgroep: Transpersoonlijke therapie is in feite voor iedereen geschikt, die zich wil helen en ontwikkelen. Of je nu last hebt van angsten, een verlies ervaring hebt meegemaakt, vast zit in beperkende patronen of levensvragen hebt, doordat transpersoonlijke therapie zowel in de breedte als in de diepte aansluit past bijna iedere vraag binnen deze therapie. Contra indicatie: Echter over het algemeen werken transpersoonlijk therapeuten niet met met ernstige vormen van verslaving of psychopathologie. Transpersoonlijk psychiaters werken overigens wel met deze problematiek. Relevante literatuur: Dit is zo breed, dat ik ieder wil verzoeken dit zelf na te zoeken bij de verschillende opleidingscentra die er zijn op dit gebied. Opleiding en opleidingsduur: Er zijn een aantal opleidingscentra die transpersoonlijke therapieopleidingen bieden. Omdat er velen zijn wil ik hiervoor verwijzen naar het internet. De gemiddelde duur van de basisopleiding is tussen de drie en vier jaar. Echter vele transpersoonlijk therapeuten hebben na hun basisopleiding vervolg studies gevolgd in diverse richtingen. Leden zoeken
Vaktherapie Dans Vaktherapie Dans 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Nonverbale psychotherapie in een humanistisch kader. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Lichaamsgerichte therapie met afrondend gesprek. 3. Wat is Vaktherapie Dans? Danstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van het medium dans, ondersteund door muziek. Charlotte Querido, geboren 12-08-1927 ontwikkelde, vanuit haar ervaringen als psychiater, een methode waarin muziek helpt bij het gevoel te komen en dans en beweging de middelen zijn het te uiten. Met name daar waar woorden te kort schieten en de ervaring moeilijk te benoemen is. Leden zoeken
Verliesverwerking en Rouw Verliesverwerking en Rouw 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse, humanistische psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Spel als medium binnen de veiligheid en het vertrouwen van de therapeutische relatie in de spelkamer. 3. Wat is verliesverwerking en rouw? Het is voor een kind zeer aangrijpend als een dierbaar persoon in het gezin overlijdt. Het heeft vaak geen of nauwelijks ervaring met een dergelijk verlies en krijgt te maken met pijnlijke gevoelens waar het geen raad mee weet. Dat kan zich uiten in: Angst om alleen te zijn. Angst om ook de andere ouder te verliezen. Onzeker zijn in situaties waarin dat voorheen niet zo was. Claimen van de ouder(s). Huilen en opstandigheid met betrekking tot het verlies. Schuldgevoelens en agressie om het eigen voortleven, terwijl de ander er niet meer is. Gedragsveranderingen, zoals overbeweeglijkheid of wegkruipen in een hoekje. Het kind staat plotseling voor verschillende verliestaken: Het moet zich aanpassen aan de veranderde omgeving. In plaats van bijvoorbeeld vier gezinsleden zijn er nu nog maar drie. Het besef moet doorbreken dat dood zijn betekent dat de gestorvene echt dood is en dus niet meer terug komt. De pijn van het verlies moet ervaren en doorvoeld worden. In het verwerken en accepteren van het gebeurde komt ruimte om het verlies een plaats te geven in het leven en daarmee ruimte voor andere dingen. Investeren in nieuwe relaties. Kinderen kunnen hun pijnlijke gevoelens vaak niet zo gemakkelijk delen met iemand. Ze voelen de pijn van de anderen en proberen hen te ontzien en niet nog verder te belasten. Ze stoppen hun eigen pijn ver weg. Als ze cognitief rijper worden komt het verdriet alsnog naar boven. Leden zoeken
Verslavingstherapie Verslavingstherapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Combinatie van lichaamsgerichte therapie en gesprekstherapie. 3. Wat is verslavingstherapie? Verslavingscounseling/therapie vanuit Humaniversity kan gezien worden als een voorbereiding op diepgaande therapie en is erop gericht de cliënt te ondersteunen bij het onder ogen zien van zijn moeilijkheden en behoeften. Hij leert naar zijn leven te kijken op een realistische manier, zodat hij in staat is effectieve stappen te zetten in de richting van verandering. Die stappen vinden plaats in de dagelijks praktijk, via emotionele expressie en door middel van zelfonderzoek van houding en geloofssysteem. Basisfocus: o Zelfonderzoek naar hoe het denken werkt en wat er nodig is om het verslavende denkpatroon te kunnen veranderen. Het leren uiten van gevoelens en een in contact komen met de behoefte aan liefde en menselijke genegenheid. Duidelijkheid verkrijgen over wat de cliënt belangrijk vindt in zijn leven en een visie creëren om zijn doelen te bereiken. Leden zoeken
Video Interactie Begeleiding Video Interactie Begeleiding Tekst is nog in bewerking- Leden zoeken
Video Interactie Begeleiding volgens Basic Trust Methode Video Interactie Begeleiding volgens Basic Trust Methode 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Integratief vanuit verschillende vakgebieden: psychoanalyse, cognitieve gedragstherapie, humanistische psychologie, communicatie en systeemtherapie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Video-opnamen van het hele gezin met daarin spel, conversatie en lichaamsoefeningen in combinatie met gesprekstherapie. 3. Wat is Video Interactie Begeleiding volgens de Basic Trust Methode? De Video Interactie Begeleiding voor hechtingsproblemen, inmiddels de Basic Trust Methode genoemd, werd in 1988 beschreven door Nelleke Polderman. Zij onderstreept de belangrijke rol van de opvoeders. De begeleiding vanuit Basic Trust is er op gericht de ouders te ondersteunen hun kind te helpen tijdens de dagelijkse opvoeding een inhaalslag te maken. ‘Gewone’ sensitiviteit, ‘gewone’ responsiviteit en de ‘gewone’ ouderlijke vaardigheden zijn onvoldoende bij hechtingsproblematiek waar bijvoorbeeld gezinnen met adoptiekinderen mee te maken krijgen. Er is een specifieke, versterkte vorm van sensitiviteit nodig. Leden zoeken
Voice Dialogue Voice Dialogue 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse, meer specifiek: Jungiaanse psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie in combinatie met lichaamsbewustzijn. 3. Wat is Voice Dialogue? Voice Dialogue is ontwikkeld vanuit een Jungiaans theoretisch kader en wordt gevoed door stromingen als Gestalttherapie, Transactionele Analyse, Psychosynthese en Psychodrama. In eerste instantie was er vooral sprake van een methode voor zelfinzicht en communicatie, maar gaandeweg is er een bewustzijnsmodel ontwikkeld en is de therapeutische waarde gebleken in zowel individuele als relatietherapie. Bewustzijn wordt door Hal en Sidra Stone, de grondleggers, opgevat als een proces: “...bewustzijn is niet iets dat je simpelweg kunt proberen te bereiken. Bewustzijn is een proces waar je dagelijks mee bezig bent, je hele leven - een proces van evolutie, dat voortdurend, elk moment aan verandering onderhevig is”. In het bewustzijnsmodel wordt onderscheid gemaakt in drie lagen: Ervaring van de verschillende delen. Voice Dialogue gaat ervan uit dat de menselijke persoonlijkheid uit verschillende delen bestaat. Deze delen worden subpersoonlijkheden, ikken of energiepatronen genoemd. Deze subpersoonlijkheden kunnen zich kenbaar maken door een vaag gevoel, een nauwelijks waarneembare sensatie, maar ook als een volkomen ontwikkeld deel. Iedere subpersoon heeft zijn eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming op fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk niveau. Het gewaarzijn. Het gewaarzijn is het vermogen van de mens om getuige te zijn, het vermogen het leven in al zijn aspecten waar te nemen, zonder een mening of een oordeel uit te spreken, zonder gehecht te zijn aan de gevolgen of resultaten van wat er gebeurt en zonder de behoefte te voelen de gebeurtenissen naar zijn hand te zetten. Door middel van het gewaarzijn is bewustwording van de verschillende subpersoonlijkheden mogelijk. Het bewuste ego. Het ego is de uitvoerende macht van de psyche, het deel van ons dat keuzes maakt. Idealiter zou het ego zijn informatie moeten ontvangen zowel van het niveau van gewaarzijn, als door middel van het ervaren van de verschillende subpersoonlijkheden. Slechts weinig mensen kunnen werkelijke keuzes maken omdat zij de uitvoerende macht uit handen hebben gegeven aan een combinatie van subpersoonlijkheden, b.v. aan de “criticus”, die op alles kritiek heeft en voortdurend een schuldgevoel probeert aan te praten of aan de “pleaser”, die het iedereen naar de zin wil maken. Het ego identificeert zich dan met deze subpersoonlijkheden, ook wel primaire subpersoonlijkheden genoemd. Andere delen van de persoonlijkheid kunnen geheel of gedeeltelijk uit iemands leven verbannen worden. Dit zijn de zogenaamde verdrongen of verstoten subpersoonlijkheden. Meestal is zo’n deel in het verleden keer op keer bestraft wanneer het zich manifesteerde. Eerst door de omgeving. Later wordt, ter zelfbescherming, het corrigerende gedrag door (delen in de) persoon zelf overgenomen om de straf van de belangrijke anderen (opvoeders) te voorkomen. De verdrongen subpersoonlijkheden blijven actief in het onbewuste. Het verdringen kost blijvend energie en bovendien gaat de kracht van het verdrongen deel verloren. Een voorbeeld hiervan is de persoon die afgeleerd heeft duidelijk zijn grenzen aan te geven omdat boosheid keer op keer gestraft werd, maar inwendig wel van tijd tot tijd een onverklaarbare woede voelt, die buiten proporties tot uitbarsting kan komen. Leden zoeken

Psychotherapie

Sinds de invoering van de Wet-BIG is de beroepstitel "psychotherapeut" wettelijk beschermd. Binnen het NVPA is het alleen toegestaan om deze beroepstitel te voeren wanneer je voldoet aan de wettelijke eisen. Het behalen van het ECP van de EAP geeft in Nederland geen recht om de beroepstitel "psychotherapeut" te voeren. Wie dat toch doet kan een forse boete opgelegd krijgen van de overheid. ECP-houders binnen het NVPA zijn ondergebracht bij de NVECP (Nederlands Verbond voor ECP-houders). De NVECP is lid van de NAP en de EAP. Voor meer informatie, klik op de link: http://nvecp.nl/

Naam Omschrijving Zoeken
Psychodynamische therapie Psychodynamische therapie Beschrijven van het profiel is in voorbereiding. Leden zoeken