Toelatingsprocedure
 

Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap

Basiseisen:

 • U beschikt over een passende en succesvol afgeronde HBO-opleiding of universitaire opleiding (NVAO-geaccrediteerd) die op de NVPA-basislijst staat. WO-opleidingen van 1989 of daarvoor zijn akkoord.
  De HBO-opleiding moet zijn afgerond met een diploma van in of na 1989.
   
 • U beschikt over een drie- of vierjarige succesvol afgeronde therapeutische vervolgopleiding die geaccrediteerd is door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie.
  U vindt hier de lijst met goedgekeurde vervolg-opleidingen. Let op: voor buitenlandse opleidingen is een NUFFIC-verklaring nodig. (Klik op de link)
   
 • Een bachelor social work, sociaal-pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk, WO psychologie, toegepaste psychologie, pastoraal werk, WO Orthopedagogiek, WO humanistiek (alleen de richting geestelijke verzorging), creatieve therapie, kunstzinnige therapie of WO Theologie + certificaat Klinisch Pastorale Vorming komen in aanmerking voor een tweejarige vervolgopleiding. Voor alle andere opleidingen geldt een driejarige vervolgopleiding.

 • Maatwerkroute:

  Indien u niet aan de bovengestelde criteria voldoet, maar u van mening bent dat u wel binnen het NVPA-profiel past of u wilt advies op welke wijze u wel kan voldoen aan de toelatingscriteria, dan kunt u de maatwerkroute volgen.
  Let op, ook bij de maatwerkroute moet u beschikken over een afgeronde NVAO geaccrediteerde basisopleiding op minimaal HBO Bachelor niveau.”

  Er zijn een aantal documenten beschikbaar om een maatwerkverzoek in te kunnen dienen. Lees deze s.v.p. zorgvuldig door. 

  Aan de maatwerkroute zijn kosten verbonden, nl. € 200 (excl. 21%BTW). Na ontvangst van uw betaling gaat de procedure van start. Binnen 6 weken ontvangt u uitsluitsel over het maatwerkverzoek.
  Dit kan bestaan uit een goedkeuring (B-lidmaatschap), een afkeuring, of een te bewandelen traject om alsnog voor een lidmaatschap in aanmerking te komen met daaraan gekoppeld een A- of B-lidmaatschap.
  Stuur de formulieren per mail naar: maatwerk@nvpa.org 

  Documenten: 1) Flowchart maatwerkroute  2) Maatwerk aanvraagformulier  3) Opbouw maatwerkdossier 4) Toetsingsformulier
  5) Voorschriften praktijk

Aanvullende eisen:

 • (Aantoonbaar) twee jaar ervaring als therapeut (zelfstandig of in loondienst) hebben opgedaan.
 • U werkt als therapeut zelfstandig met cliënten en hebt een caseload.
 • Supervisie en leertherapie: Het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in de opleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm voor de leertherapie is een range van 5-10 sessies. Voor de supervisie geldt de norm van minimaal 10 sessies supervisie.

Als u aan bovenstaande aanvullende eisen voldoet, komt u in aanmerking voor het reguliere lidmaatschap (B-lidmaatschap).
Als u nog niet aan één of meerdere aanvullende eisen voldoet, kunt u worden toegelaten als aspirant-lid (A-lidmaatschap). Er worden in dat geval aanvullende toelatingseisen gesteld. U hebt vervolgens twee jaar de tijd om hieraan te voldoen. Wanneer u aan de aanvullende toelatingseisen voldoet, wordt het A-lidmaatschap omgezet naar het B-lidmaatschap.

Tenslotte wordt van alle leden een geldige VOG-verklaring gevraagd. U ontvangt van ons na het ingaan van het lidmaatschap per e-mail een link om deze aan te vragen. Het is dus niet nodig om vooraf zelf een VOG aan te vragen.

Ook is het hebben van een e-mailadres nodig om leden te kunnen voorzien van informatie over de vereniging en snel te kunnen informeren over andere zaken die voor hen van belang zijn.

De NVPA-beroepscode is een ethische code waarin de omgang met cliënten verwoord wordt. Een belangrijk raamwerk voor de therapeut.

Toelatingsroute

De toelatingsprocedure bestaat uit drie fasen:

A) Fase 1: Eerste aanmelding (digitaal)
Via de website van het NVPA (https://nvpa.org/), onder het kopje “voor zorgverleners” kiest u het subkopje “aanmelden als lid”. Vul de velden (allemaal!) in en druk vervolgens op de button “Opslaan”. U ontvangt direct na aanmelding een bevestigingsmail. Bij deze e-mail zit o.a. de informatiebrochure en een uitgebreide vragenlijst.
U beslist na lezing of u doorgaat met uw aanvraag. Er zijn aan fase 1 geen kosten verbonden. Wanneer u beslist dat u uw aanvraag in wilt sturen dan zijn er een aantal zaken waar u goed op moet letten om onnodige vertraging te voorkomen.

Om voor behandeling door de toelatingscommissie in aanmerking te komen moet uw aanvraagdossier uit het volgende bestaan:

 • Volledig ingevuld toetsingsformulier (graag getypt aanleveren i.v.m. leesbaarheid).
 • Volledig curriculum vitae (relevante opleidingen en werkervaring) met een pasfoto.
 • Kopieën van diploma's en/of getuigschriften van alle relevante opleidingen en cursussen.

Wij verzoeken u om uw bescheiden enkelzijdig, getypt en zonder nieten in te sturen naar beroepsvereniging het NVPA, Losplaats 14 B, 5404 NJ Uden. Dat bespaart het secretariaat veel tijd en voorkomt beschadiging van uw aanvraagdossier. 

B) fase 2:  toetsing van uw aanvraag
Als uw aanvraagdossier compleet is wordt uw aanvraag ingepland bij de toelatingscommissie. U ontvangt van het NVPA een factuur voor de bijdrage in de toelatingsprocedure. De kosten voor de toetsing/screening van uw dossier bedragen € 100,-. Na ontvangst van het bedrag wordt uw aanvraag in behandeling genomen door de toelatingscommissie. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging van uw aanvraagdossier per e-mail.
Er vindt in principe dus geen mondeling toelatingsgesprek plaats. De toetsing/screening wordt schriftelijk gedaan op basis van de door u ingezonden stukken en de uitgebreide vragenlijst.

C) fase 3: de screening en resultaatmelding
De toelatingscommissie screent uw aanvraagdossier en schrijft de bevindingen op in een (intern) bevindingenverslag. U krijgt schriftelijk (per brief of e-mail) bericht van de bevindingen van de toelatingscommissie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Toelating tot het regulier lidmaatschap (B-lidmaatschap)
 2. Toelating tot het aspirantlidmaatschap (A-lidmaatschap) met aanvullende toelatingseisen
 3. Afwijzing van uw aanvraag


Bezwaarschrift

Wanneer u het niet eens bent met de besluitvorming van de toelatingscommissie inzake de toelating (c.q. de toegekende lidmaatschapsvorm of toegewezen specialisatie), dan kunt u binnen vier weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie (BC) van het NVPA.
Tijdens de zitting van de BC krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaar nader toe te lichten. Een zitting duurt circa 1 uur. De BC bestaat gewoonlijk uit drie personen.

 

Aanvraagformulier lidmaatschap RBCZ

Na opname in het NVPA-register ontvangt u een inschrijvingsformulier voor registratie bij de RBCZ.


Dag voor nieuwe leden

Na toelating tot het NVPA krijgt u een uitnodiging voor de 'Dag voor nieuwe leden'. Dit is een éénmalige bijeenkomst waarin u kennis kunt maken met andere nieuwe leden, informatie krijgt over het NVPA en een boeiende workshop aangeboden krijgt. Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen.
Nieuwe leden ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze dag.

 

Procedure voor opzegging

De uitschrijving als lid is statutair geregeld. Dit kun je lezen in artikel 13 van de huidige statuten:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk en aangetekend worden gedaan aan de vereniging vóór één november van het lopende verenigingsjaar, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is tot het einde van dat verenigingsjaar.

Na de ALV in april 2021 worden de statuten aangepast. Hierin zal dan ook worden opgenomen dat het opzeggen van het lidmaatschap ook per mail kan worden opgezegd in plaats van schriftelijke en aangetekend.

In 2018 is door de Algemene Ledenvergadering besloten om de opzeggingsdatum te verschuiven naar 1 december van het lopende jaar. De opzegging gaat dan in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

 

Procedure voor herinschrijving (spijtoptantenregeling)

Het komt voor dat leden na hun opzegging spijt krijgen en opnieuw lid willen worden. De onderstaande regeling is dan van toepassing:
Leden die hun lidmaatschap opzeggen en binnen een jaar spijt krijgen van hun keuze, mogen gewoon opnieuw lid worden. Zij hoeven niet te voldoen aan de vigerende toelatingsvoorwaarden die gesteld worden aan het lidmaatschap, met uitzondering van de basisopleiding. Deze moet wel voldoen aan de dan geldende NVPA-toelatingscriteria.
Dat laatste heeft te maken met het opnieuw kunnen registreren van de spijtoptant bij de RBCZ omdat ze moeten voldoen aan de HBO-basisopleidingseis.

Voor oud-leden die pas na meer dan een jaar opnieuw lid willen worden gelden de dan vigerende toelatingscriteria en toelatingsprocedure.

 

AVG-notitie:
Alle gegevens die wij vragen, verzamelen en bewaren staan in het teken van het lid worden en lid zijn van onze beroepsverening.
Alle leden geven toestemming om hun gegevens digitaal te gebruiken t.b.v. de koepelorganisatie (het RBCZ) en zorgverzekeraars.