Toelatingsprocedure

Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap

Minimale vereisten voor toelating:

 • Basiseisen:
 •    
 • Het is van belang om te beschikken over een passende en succesvol afgeronde hbo-opleiding of universitaire opleiding (NVAO-geaccrediteerd) die op de RBCZ HBO-lijst staat (klik op de link), met een diploma van na 1989.
  Met een hbo-opleiding of universitaire opleiding die niet op de RBCZ HBO-lijst voorkomt zijn er mogelijkheden om NVPA-therapeut te worden. Wellicht kan dit worden gerepareerd met een PSBK-certificaat. Dit certificaat moet dan CPION of SNRO goedgekeurd zijn.

 • Plus een drie- of vierjarige succesvol afgeronde therapeutische specialisatie-opleiding die geaccrediteerd moet zijn door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie.

 •    
 • Of twee twééjarige succesvol afgeronde therapeutische specialisatie-opleidingen die geaccrediteerd moeten zijn door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie.
 •  
 • Of een éénjarige succesvol afgeronde therapeutische specialisatie-opleiding plus een tweejarige succesvol afgeronde therapeutische specialisatie-opleiding die beiden geaccrediteerd moeten zijn door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie.
 •    
 • De lijst met goedgekeurde specialisatie-opleidingen. (Klik op de link)
 •    
 • Aanvullende eisen:
 •  
 • Certificaat/getuigschrift DSM IV of V;
 •  
 • (Aantoonbaar) twee jaar ervaring als therapeut (zelfstandig of loondienst) hebben opgedaan.
  Wanneer er geen aantoonbare praktijkervaring is kun je toegelaten worden tot het aspirant-lidmaatschap (A-lid)
 •    
 • Voldoen aan de cliëntcontact-uren eis: Voor een gewoon lidmaatschap zijn dat 8 cliëntgebonden contacturen per week, voor een aspirantlid geldt er geen eis t.a.v. het aantal cliëntgebonden contacturen;
 •    
 • Supervisie en leertherapie: Het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in de opleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm is 10 sessies van elk onderdeel. Voor een aspirantlid kan dit als een aanvullende eis worden opgelegd;
 •    
 • E-mailadres: Het hebben van een e-mailadres is verplicht i.v.m. de verzending van digitale informatie.
 •           
 • Geldige VOG-verklaring
 •  
 • Aparte lidstatus: Het C-lidmaatschap
 • Dit is bedoeld voor mensen die niet aan de PSBK-criteria, die vanaf 1 januari 2017 gelden, kunnen voldoen.
  Het inschrijven in het RBCZ-basisregister is verplicht. Ook een registratie bij een geschillenorganisatie (zoals b.v. de SCAG) is verplicht.
  Meer informatie over het C-lidmaatschap (klik op de link)
   

Voor nog meer informatie over het lid worden kun je de Algemene NVPA-Informatiebrochure lezen.
Klik op de link:   NVPA Algemene brochure 2017

De NVPA-beroepscode is een ethische code waarin de omgang met cliënten verwoord wordt. Een belangrijk raamwerk voor de therapeut. Klik op de link: beroepscode.pdf

 

Dag voor nieuwe leden

 

Na toelating tot het NVPA krijg je een uitnodiging voor de 'Dag voor nieuwe leden'. Een éénmalige bijeenkomst waarin je kennis kunt maken met andere nieuwe leden, je informatie krijgt over het NVPA en een boeiende workshop aangeboden krijgt.
Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen.
Nieuwe leden ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze dag.
 

Aanvraagformulier lidmaatschap RBCZ:

Aanmeldingsformulier RBCZ-2017 (Klik op de link)

De toelatingsprocedure bestaat uit drie fasen:

Aanmelden:
A) Fase 1: Eerste aanmelding (digitaal)
Via de website van het NVPA ( www.nvpa.org ), onder het kopje “voor hulpverleners” kies je het  subkopje “lid worden”. Vul de velden (allemaal!) in en druk vervolgens op de button  “inschrijven”. Je ontvangt direct na aanmelding een replymail (bevestigingsmail).
Bij deze e-mail zit o.a. de informatiebrochure en een uitgebreide vragenlijst.
Je beslist na lezing of je doorgaat met je aanvraag. Er zijn aan fase 1 geen kosten verbonden. Wanneer je beslist dat je je aanvraag in wilt sturen dan zijn er een aantal zaken waar je goed op moet letten teneinde onnodige vertraging te voorkomen.

Onderdelen aanvraagdossier:
Om voor behandeling door de toelatingscommissie in aanmerking te komen moet je aanvraagdossier uit het volgende bestaan:

    * Volledig ingevulde vragenlijst (graag getypt aanleveren i.v.m. leesbaarheid).

    * Een motivatiebeschrijving (max. 2 pagina’s A4) waarin je jouw visie en werkwijze ten opzichte van de professionele geestelijke
       hulpverlening uiteen is gezet.

    * Volledig curriculum vitae (relevante opleidingen en werkervaring) met een pasfoto.

    * kopieën van diploma's en/of getuigschriften van alle relevante opleidingen en cursussen.

Wij verzoeken je om je bescheiden enkelzijdig, getypt en zonder nieten in te sturen. Dat bespaart het secretariaat veel tijd en voorkomt beschadiging van je aanvraagdossier. Je dossier wordt namelijk gekopieerd t.b.v. de toelatingscommissie.

B) fase 2:  toetsing van je aanvraag
De kosten voor de toetsing/screening van je dossier bedragen € 100.
Eerste controle: Is de aanvraag compleet? Dat wordt gedaan a.d.h.v. een interne checklist. Als je aanvraagdossier compleet is wordt dit in behandeling genomen. Je aanvraag wordt ingepland bij de toelatingscommissie.
U ontvangt van het NVPA een factuur voor de bijdrage in de toelatingsprocedure. Na ontvangst van het bedrag wordt uw aanvraag in behandeling genomen door de toelatingscommissie. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging van je aanvraagdossier per e-mail.
Er vindt in principe dus geen mondeling toelatingsgesprek plaats. De toetsing/screening wordt schriftelijk gedaan op basis van de door je  ingezonden stukken en de uitgebreide vragenlijst.

C) fase 3: de screening en resultaatmelding
De screeningscommissie screent je aanvraagdossier en schrijft de bevindingen op in een (intern) bevindingenverslag. Je krijgt schriftelijk (brief of e-mail) bericht van de bevindingen van de toelatingscommissie. Al dan niet met aanvullende toelatingseisen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Afwijzing van uw aanvraag
 2. Toelating tot het lidmaatschap (adspirantlid of gewoon lid)
 3. Bezwaar aantekenen tegen het besluit van de toelatingscommissie bij de bezwarencommissie (BC)


Bezwaarschrift

Wanneer je het niet eens bent met de besluitvorming van de toelatingscommissie inzake de toelating (c.q. de toegekende lidmaatschapsvorm of toegewezen specialisatie), dan kun je binnen vier weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie (BC) van het NVPA.
Tijdens de zitting van de BC krijg je de mogelijkheid om je bezwaar nader toe te lichten. Een zitting duurt circa 1 uur. De BC bestaat gewoonlijk uit drie  personen.