Beroepsprofiel/code

Het NVPA beschikt over een beroepsprofiel waarin tevens richtlijnen zijn opgenomen ten aanzien van praktijkruimte, praktijkvoering, visitatie (intercollegiale toetsing), privacyreglement, relevante wetgeving.

  1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
  2. Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo)
  3. en BTW verplichtingen http://www.belastingtips.nl/fiscaaladvies_dossier/medicus_belastingen/medici_en_omzetbelasting/.

Beroepscode

De NVPA beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten, ongeacht of zij lid of aspirantlid zijn. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc.

Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.

Beroepscode (Klik op de link)